กองทุนรวม

การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 192 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน Morning
Star
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง NAV % มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน NAV
ย้อนหลัง
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AA1)
Risk : 4 กองทุนรวมตราสารหนี้
N.A 9.9987
09 ส.ค. 2565
+ 0.0026 +0.0260% 482,665,037.57 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 10.5068
08 ส.ค. 2565
+ 0.0574 +0.5493% 27,963,707.38 10.5069 10.5068
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus) (ES-SPlus)
Risk : 4 กองทุนรวมตราสารหนี้
N.A 9.9708
09 ส.ค. 2565
- 0.0003 -0.0030% 1,491,816,933.45 9.9709 9.9708
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.6057
08 ส.ค. 2565
- 0.0013 -0.0135% 332,570,417.73 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.6060
08 ส.ค. 2565
- 0.0011 -0.0114% 598,815,543.87 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (TMB-ES-CHILL)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 8.3524
08 ส.ค. 2565
+ 0.1058 +1.2830% 538,099,521.72 8.4360 8.3524
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (TMB-ES-STARTECH)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 7.3040
08 ส.ค. 2565
- 0.0115 -0.1572% 648,152,368.73 7.3771 7.3040
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 4.9518
08 ส.ค. 2565
+ 0.0663 +1.3571% 65,036,418.41 4.9569 4.9468
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.0155
09 ส.ค. 2565
+ 0.0479 + 0.5341% 955,404,402.24 9.1346 8.993
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.5365
09 ส.ค. 2565
+ 0.0508 + 0.5355% 497,869,919.55 9.6625 9.5127
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF)
Risk : #N/A อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
N.A 10.2859
30 มิ.ย. 2565
+ 0.7595 + 7.9726% 2,021,195,912.69 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet (TMB-ES-INTERNET)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 4.6262
08 ส.ค. 2565
+ 0.0784 +1.7239% 235,748,301.91 4.6726 4.6262
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV)
Risk : 6 ตราสารทุน
9.0684
09 ส.ค. 2565
+ 0.0334 + 0.3697% 3,811,626,118.02 9.1655 9.0684
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution (TMB-ES-GENOME)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 4.7846
08 ส.ค. 2565
+ 0.0466 +0.9835% 214,914,281.80 4.8325 4.7846
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T-LowBeta)
Risk : 6 ตราสารทุน
19.2448
09 ส.ค. 2565
+ 0.0819 + 0.4274% 1,829,736,327.16 19.3479 19.2448
กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-PrimePlusAI)
Risk : 6 ตราสารทุน
8.2562
09 ส.ค. 2565
+ 0.0253 + 0.3074% 1,772,588,826.05 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation (TMB-ES-FINTECH)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 5.1529
08 ส.ค. 2565
+ 0.0600 +1.1781% 223,748,471.97 5.2045 5.1529
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics (TMB-ES-AUTOMATION)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 7.2964
08 ส.ค. 2565
+ 0.0539 +0.7442% 201,935,428.08 7.3695 7.2964
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)
Risk : 6 ตราสารทุน
9.0408
09 ส.ค. 2565
+ 0.0338 + 0.3753% 1,373,625,022.17 9.1376 9.0408
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
N.A 5.2687
08 ส.ค. 2565
+ 0.0718 +1.3816% 3,611,736,375.55 5.3478 5.2687
กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50)
Risk : 6 ตราสารทุน
12.8371
09 ส.ค. 2565
+ 0.0422 + 0.3298% 1,120,611,866.62 12.8565 12.8178
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta (T-SmartBeta)
Risk : 6 ตราสารทุน
8.8304
09 ส.ค. 2565
+ 0.0360 + 0.4094% 867,084,712.48 8.8777 8.8304
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 10.0110
08 ส.ค. 2565
+ 0.0163 +0.1631% 928,302,086.92 10.1613 10.0110
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY)
Risk : 6 ตราสารทุน
11.1765
09 ส.ค. 2565
+ 0.0356 + 0.3195% 1,245,782,071.36 11.2364 11.1765
ทหารไทยธนบดี (TMBMF)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
N.A 22.1065
09 ส.ค. 2565
+ 0.0002 +0.0009% 5,182,231,174.96 22.1066 22.1065
กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta (T-PrimeLowBeta)
Risk : 6 ตราสารทุน
12.2274
09 ส.ค. 2565
+ 0.0368 + 0.3019% 800,638,461.84 12.2929 12.2274
กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)
Risk : 6 ตราสารทุน
13.6683
09 ส.ค. 2565
+ 0.0356 + 0.2611% 766,058,493.56 13.7415 13.6683
กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส (T-NFPLUS)
Risk : 6 ตราสารทุน
40.5373
09 ส.ค. 2565
+ 0.1573 + 0.3895% 515,095,559.20 40.5374 40.5373
กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ (T-Privilege)
Risk : 6 ตราสารทุน
11.4616
09 ส.ค. 2565
+ 0.0430 + 0.3766% 149,898,670.27 11.523 11.4616
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap (T-SM Cap)
Risk : 6 ตราสารทุน
15.2036
09 ส.ค. 2565
+ 0.0812 + 0.5370% 68,506,536.26 15.3664 15.2036
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า (T-SET50Acc)
Risk : 6 ตราสารทุน
9.6767
09 ส.ค. 2565
+ 0.0308 + 0.3193% 44,964,883.85 9.6913 9.6622
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ (T-FinanceTH)
Risk : 7 ตราสารทุน
14.9462
09 ส.ค. 2565
+ 0.0773 + 0.5199% 72,697,179.28 15.0263 14.9462
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร (T-TSARN)
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.8852
09 ส.ค. 2565
+ 0.0011 + 0.0101% 1,286,779,877.79 10.8853 10.8852
กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม (T-MultiIncome)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
9.1865
09 ส.ค. 2565
+ 0.0254 + 0.2773% 2,206,882,244.57 9.2849 9.1865
ทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
N.A 13.9075
09 ส.ค. 2565
+ 0.0001 +0.0007% 16,873,361,548.30 13.9076 13.9075
กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD)
Risk : 5 ตราสารทุน
6.0259
09 ส.ค. 2565
+ 0.0174 + 0.2896% 2,376,645,428.82 6.0582 6.0259
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)
Risk : 5 ตราสารทุน
9.96
09 ส.ค. 2565
+ 0.0211 + 0.2123% 312,977,589.32 10.0667 9.96
กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 (T-TTW1)
Risk : 5 ตราสารทุน
8.9848
09 ส.ค. 2565
+ 0.0218 + 0.2432% 248,408,249.14 8.9849 8.9848
กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (T-DMixed)
Risk : 5 ตราสารทุน
8.1707
09 ส.ค. 2565
+ 0.0197 + 0.2417% 141,847,995.31 8.2145 8.1707
กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.3995
09 ส.ค. 2565
+ 0.0067 + 0.0645% 49,655,147.63 10.4552 10.3995
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.6734
09 ส.ค. 2565
+ 0.0001 + 0.0007% 12,324,127,529.46 13.6735 13.6734
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
12.1366
09 ส.ค. 2565
-0.0012 -0.0099% 5,593,581,282.25 12.1367 12.1366
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus)
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.5706
09 ส.ค. 2565
-0.0002 -0.0017% 19,155,315,830.33 11.5707 11.5706
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB)
Risk : 4 ตราสารหนี้
21.6414
09 ส.ค. 2565
+ 0.0029 + 0.0134% 1,986,615,158.52 21.6415 21.6414
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus)
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.5409
09 ส.ค. 2565
0.0000 0.0000% 892,978,145.65 10.541 10.5409
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-IncomePropAI)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.6996
09 ส.ค. 2565
+ 0.0057 + 0.0487% 90,794,680.32 11.8249 11.6996
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp)
Risk : 8 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.9191
05 ส.ค. 2565
-0.0069 -0.0773% 386,327,915.38 9.0146 8.9191
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H (TGoldBullion-H)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.4042
09 ส.ค. 2565
+ 0.0895 + 0.7910% 309,419,688.21 11.4165 11.3737
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
12.9259
09 ส.ค. 2565
-0.0368 -0.2839% 146,368,840.08 12.9398 12.8913
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.8525
09 ส.ค. 2565
-0.0376 -0.4229% 6,034,054,422.06 8.9854 8.8525
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.1621
09 ส.ค. 2565
-0.1304 -1.2669% 1,627,993,574.21 10.3146 10.1621
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.2172
09 ส.ค. 2565
-0.2948 -5.3483% 1,655,557,715.80 5.2956 5.2172
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (T-GlobalEQ)
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
20.0264
08 ส.ค. 2565
+ 0.1172 + 0.5887% 705,643,601.92 20.2408 20.0264
กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน (T-GlobalESG)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.2053
09 ส.ค. 2565
-0.0579 -0.4721% 595,498,708.12 12.4013 12.2053
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ (T-JapanEQ)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.4138
08 ส.ค. 2565
+ 0.0478 + 0.3865% 106,016,059.09 12.5467 12.4138
กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 (T-CHChallenge#1)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.1033
09 ส.ค. 2565
-0.0298 -0.5805% 33,587,554.71 N/A 5.1033
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue)
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
7.7984
08 ส.ค. 2565
+ 0.0152 + 0.1953% 106,785,668.88 7.8819 7.7984
กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ (T-EuropeEQ)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.1701
08 ส.ค. 2565
+ 0.0576 + 0.5183% 35,469,086.42 11.2897 11.1701
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (T-ES-GGREEN)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7771
08 ส.ค. 2565
+ 0.0695 + 0.7159% 8,070,293,522.19 9.9239 9.7771
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี (T-ES-GTech)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.5312
08 ส.ค. 2565
-0.0253 -0.2189% 1,776,244,619.54 11.7164 11.5312
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5712
09 ส.ค. 2565
-0.0812 -0.6418% 383,444,585.61 12.7058 12.5712
กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.8353
08 ส.ค. 2565
+ 0.0107 + 0.0905% 216,143,034.64 11.962 11.8353
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2047
08 ส.ค. 2565
+ 0.1699 + 1.5397% 448,631,114.10 11.3247 11.2047
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (T-GlobalEnergy)
Risk : 7 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
5.1522
08 ส.ค. 2565
+ 0.0488 + 0.9562% 165,881,020.45 5.2074 5.1522
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.2429
09 ส.ค. 2565
-0.0235 -0.2536% 720,569,017.09 9.3354 9.2429
ทหารไทยธนวัฒน์ (TMBCB)
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.2439
09 ส.ค. 2565
+ 0.0007 +0.0041% 115,901,971.53 17.2440 17.2439
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus (TMB-T-ES-APlus)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.8154
09 ส.ค. 2565
-0.0177 -0.1800% 697,104,900.18 9.8155 9.8154
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 10.9424
09 ส.ค. 2565
-0.0109 -0.0995% 1,094,919,777.58 11.0519 10.9424
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GlobalBond)
Risk : 5 ตราสารหนี้
15.6877
08 ส.ค. 2565
+ 0.0502 + 0.3210% 582,059,790.94 15.8557 15.6877
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-INCOMEAI)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.3039
08 ส.ค. 2565
+ 0.0536 + 0.4764% 181,482,983.79 11.425 11.3039
กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio (T-MAP)
Risk : 7 กองทุนรวมผสม
13.9594
08 ส.ค. 2565
+ 0.0874 + 0.6300% 40,567,052.60 14.1089 13.9594
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.9902
09 ส.ค. 2565
0.0000 0.0000% 886,797,547.73 13.9903 13.9902
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
Risk : 4 ตราสารตลาดเงิน
16.8004
09 ส.ค. 2565
+ 0.0021 + 0.0125% 5,684,909,464.74 16.8005 16.8004
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF)
Risk : 4 ตราสารหนี้
15.6281
09 ส.ค. 2565
+ 0.0017 + 0.0109% 2,489,018,281.49 15.6282 15.6281
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.5653
09 ส.ค. 2565
-0.0411 -0.4278% 63,263,915.47 9.5654 9.5653
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
38.907
09 ส.ค. 2565
+ 0.1617 + 0.4173% 1,570,380,016.75 38.9071 38.907
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD)
Risk : 6 ตราสารทุน
21.4087
09 ส.ค. 2565
+ 0.0684 + 0.3205% 2,264,008,393.62 21.4088 21.4087
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF)
Risk : 6 ตราสารทุน
34.7385
09 ส.ค. 2565
+ 0.1193 + 0.3446% 2,220,083,846.51 34.7386 34.7385
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF)
Risk : 6 ตราสารทุน
15.7896
09 ส.ค. 2565
+ 0.0672 + 0.4274% 2,319,218,625.17 15.7897 15.7896
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD)
Risk : 6 ตราสารทุน
9.3699
09 ส.ค. 2565
+ 0.0397 + 0.4255% 1,633,023,355.91 9.37 9.3699
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF)
Risk : 6 ตราสารทุน
66.6374
09 ส.ค. 2565
+ 0.2583 + 0.3891% 1,741,684,226.76 66.6375 66.6374
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-ChinaA-RMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.0489
09 ส.ค. 2565
-0.0330 -0.4660% 519,187,201.70 7.049 7.0489
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF)
Risk : 6 กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก
14.3813
08 ส.ค. 2565
+ 0.0797 + 0.5573% 234,347,001.36 14.3814 14.3813
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF)
Risk : 6 ตราสารทุน
9.7783
09 ส.ค. 2565
+ 0.0312 + 0.3201% 138,927,998.66 9.7931 9.7636
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (T-SMCapLTF)
Risk : 6 ตราสารทุน
11.8024
09 ส.ค. 2565
+ 0.0652 + 0.5555% 111,865,579.41 11.8025 11.8024
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.0584
09 ส.ค. 2565
-0.1152 -1.2558% 173,542,407.78 9.0585 9.0584
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.4572
09 ส.ค. 2565
-0.0815 -0.6500% 198,928,245.08 12.4573 12.4572
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
10.7413
09 ส.ค. 2565
+ 0.0853 + 0.8005% 158,100,238.76 10.7414 10.7413
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.7803
09 ส.ค. 2565
+ 0.0577 + 0.5381% 77,482,385.47 10.8074 10.7533
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
11.92
09 ส.ค. 2565
-0.0337 -0.2819% 77,840,393.95 11.9201 11.92
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (T-ES-NF-SSF)
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.9639
09 ส.ค. 2565
+ 0.0019 + 0.0191% 33,676,048.99 9.964 9.9639
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)
Risk : 6 ตราสารทุน
11.7685
09 ส.ค. 2565
+ 0.0271 + 0.2308% 224,102,540.52 11.7686 11.7685
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.0243
09 ส.ค. 2565
-0.0331 -0.4690% 177,259,309.57 7.0244 7.0243
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.7273
09 ส.ค. 2565
-0.1233 -1.2517% 90,748,249.82 9.7274 9.7273
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF)
Risk : 7 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2913
08 ส.ค. 2565
-0.0215 -0.2309% 108,071,932.15 9.2914 9.2913
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) (TMBAASF)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
12.8071
09 ส.ค. 2565
+ 0.0118 +0.0922% 409,376,831.51 12.8712 12.8071
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed4Y10M1AI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.1255
09 ส.ค. 2565
+ 0.0003 + 0.0027% 3,557,090,222.48 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-FIF6M3AI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y2AI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.8715
09 พ.ค. 2565
-0.0003 -0.0028% 1,205,374,994.42 N/A 10.8715
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y1AI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.9165
01 ก.พ. 2565
-0.0003 -0.0027% 847,462,866.10 N/A 10.9165
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
8.9585
23 มิ.ย. 2565
-0.0007 -0.0078% 824,458,145.90 N/A 8.9585
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) (TMBAAMF)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.0015
09 ส.ค. 2565
+ 0.0194 +0.1494% 298,240,565.45 13.0666 13.0015
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 (T-FixFIF1Y41)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 (TFIX-3M#3)
Risk : 4 ตราสารหนี้
13.3858
09 ส.ค. 2565
+ 0.0001 + 0.0007% 147,028,127.59 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 (T-ES-FIX1Y1)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 9.6034
08 ส.ค. 2565
-0.0012 -0.0125% 1,035,907,707.27 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 (T-ES-FIX1Y2)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 9.6039
08 ส.ค. 2565
-0.0013 -0.0135% 824,964,432.84 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-Fix2Y1M2AI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 10.2323
09 ส.ค. 2565
+ 0.0003 + 0.0029% 282,412,554.21 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-ES-Fix2Y1MAI)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 10.2352
09 ส.ค. 2565
+ 0.0003 + 0.0029% 908,665,823.04 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 4.2506
09 ส.ค. 2565
-0.2308 -5.1502% 34,038,432.17 4.2507 4.2506
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) (TMBAALF)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
13.3382
09 ส.ค. 2565
+ 0.0293 +0.2202% 712,718,833.71 13.4050 13.3382
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 4.3081
09 ส.ค. 2565
-0.2360 -5.1935% 13,133,529.26 4.3082 4.3081
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (tsp1-preserver)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 9.7233
08 ส.ค. 2565
+ 0.0053 + 0.0545% 1,570,160,750.60 9.7234 9.6261
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (tsp2-nurturer)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
N.A 9.5225
08 ส.ค. 2565
+ 0.0272 + 0.2865% 8,953,978,268.74 9.5226 9.4273
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (tsp3-balancer)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
N.A 9.5355
08 ส.ค. 2565
+ 0.0463 + 0.4879% 5,834,727,432.08 9.5356 9.4401
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer (tsp4-explorer)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.5079
08 ส.ค. 2565
+ 0.0583 + 0.6170% 2,423,815,682.34 9.508 9.4128
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (tsp5-gogetter)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.6237
08 ส.ค. 2565
+ 0.0782 + 0.8192% 4,243,226,321.75 9.6238 9.5275
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond (T-ES-ConBond)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 8.2163
08 ส.ค. 2565
+ 0.0340 + 0.4155% 1,097,130,362.57 8.2986 8.2163
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 (T-ES-FIX1Y4)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 9.9151
08 ส.ค. 2565
-0.0004 -0.0040% 458,036,976.93 N/A N/A
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 (T-ES-FIX1Y3)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 9.9151
08 ส.ค. 2565
-0.0004 -0.0040% 507,329,214.73 N/A N/A
ทหารไทย อินคัมพลัส (TMBINCOME)
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.1820
09 ส.ค. 2565
+ 0.0015 +0.0147% 82,019,495.63 10.2330 10.1820
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (tsp1-preserver-SSF)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.5451
08 ส.ค. 2565
+ 0.0042 + 0.0440% 3,674,549.27 9.5452 9.5451
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (tsp2-nurturer-SSF)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.3523
08 ส.ค. 2565
+ 0.0254 + 0.2723% 4,448,641.31 9.3524 9.3523
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (tsp3-balancer-SSF)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.251
08 ส.ค. 2565
+ 0.0424 + 0.4604% 12,932,666.74 9.2511 9.251
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (tsp4-explorer-SSF)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.1477
08 ส.ค. 2565
+ 0.0527 + 0.5794% 13,763,033.26 9.1478 9.1477
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (tsp5-gogetter-SSF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.0994
08 ส.ค. 2565
+ 0.0700 + 0.7752% 37,519,608.74 9.0995 9.0994
ทหารไทย SET50 (TMB50)
Risk : 6 ตราสารทุน
99.9869
09 ส.ค. 2565
+ 0.3192 +0.3203% 13,782,333,729.61 100.0870 99.8869
ทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV)
Risk : 6 ตราสารทุน
8.2110
09 ส.ค. 2565
+ 0.0262 +0.3201% 1,860,478,659.64 8.2193 8.2028
JUMBO 25 (JB25)
Risk : 6 ตราสารทุน
39.4835
09 ส.ค. 2565
+ 0.1568 +0.3987% 4,001,190,750.62 39.5231 39.4440
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV)
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
11.0037
09 ส.ค. 2565
+ 0.0530 +0.4840% 32,328,095.73 11.1138 11.0037
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (TMB-THAICG)
Risk : 6 ตราสารทุน
8.8972
09 ส.ค. 2565
+ 0.0371 +0.4187% 589,998,848.23 8.9863 8.8972
ทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.6041
08 ส.ค. 2565
+ 0.0339 +0.2697% 1,352,075,701.39 12.7302 12.6041
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.2775
08 ส.ค. 2565
+ 0.0251 +0.2713% 68,176,385.26 9.3704 9.2682
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.9157
08 ส.ค. 2565
- 0.0004 -0.0040% 198,836,483.94 N/A N/A
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 8.7106
08 ส.ค. 2565
- 0.0483 -0.5514% 5,730,158,217.24 8.8414 8.7106
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-STARTECH-RMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 7.6461
08 ส.ค. 2565
- 0.0103 -0.1345% 25,303,470.38 7.6462 7.6461
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 8.5979
08 ส.ค. 2565
+ 0.0484 +0.5661% 2,683,120,614.65 8.7270 8.5979
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity (ES-INDONESIA)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
N.A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ทหารไทย Global Income (TMBGINCOME)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.4471
08 ส.ค. 2565
+ 0.0367 +0.3216% 11,259,271,204.19 11.5617 11.4471
ทีเอ็มบี Emerging Bond (TMBEBF)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.9168
08 ส.ค. 2565
+ 0.0611 +0.6900% 42,089,226.20 9.0061 8.9168
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 9.7538
08 ส.ค. 2565
- 0.0179 -0.1832% 2,374,977,143.97 9.8514 9.7538
ทีเอ็มบี Asian Bond (TMBASIAB)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
9.1562
08 ส.ค. 2565
- 0.0272 -0.2962% 17,981,297 9.2479 9.1562
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
8.7090
08 ส.ค. 2565
+ 0.0372 +0.4290% 45,627,462.09 8.7962 8.7090
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 10.5905
08 ส.ค. 2565
- 0.0037 -0.0349% 286,580,225.88 10.6965 10.5905
ทหารไทย World Equity Index (TMBWDEQ)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
20.3791
08 ส.ค. 2565
+ 0.1894 +0.9381% 910,918,440.03 20.3996 20.3587
ทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
17.1223
08 ส.ค. 2565
+ 0.0216 +0.1263% 23,059,770,540.50 17.3792 17.1223
ทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
28.7140
08 ส.ค. 2565
- 0.0108 -0.0376% 1,601,894,080.28 29.0012 28.6853
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.4446
05 ส.ค. 2565
+ 0.0375 +0.3022% 26,818,070.83 12.4571 12.4322
ทหารไทย US Blue Chip Equity (TMBUSBLUECHIP)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
19.5960
08 ส.ค. 2565
+ 0.3332 +1.7298% 864,502,714.74 19.8900 19.5960
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท (TMBEG)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.4484
08 ส.ค. 2565
+ 0.0807 +0.5251% 337,371,804.68 15.6802 15.4484
ทหารไทย German Equity (TMBGER)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 13.3729
08 ส.ค. 2565
+ 0.1079 +0.8134% 166,318,262.03 13.5067 13.3729
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index (TMBEMEQ)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
10.9023
08 ส.ค. 2565
+ 0.0820 +0.7578% 390,888,984.37 10.9133 10.8914
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (TMBEAE)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
6.6269
08 ส.ค. 2565
- 0.0250 -0.3758% 2,097,606,400.16 6.7264 6.6269
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (TMBAGLF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.7383
08 ส.ค. 2565
+ 0.0736 +0.5386% 5,228,964,528.33 13.9445 13.7383
ทหารไทย Japan Equity (TMBJE)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
15.2174
09 ส.ค. 2565
- 0.1433 -0.9329% 502,378,847.33 15.3697 15.2174
ทหารไทย Japan Active Equity (TMBJPNAE)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.8615
08 ส.ค. 2565
+ 0.0507 +0.3958% 600,642,887.38 13.0545 12.8615
ทหารไทย China Equity Index (TMBCHEQ)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
7.0179
09 ส.ค. 2565
- 0.0636 -0.8981% 2,106,938,071.36 7.0250 7.0109
ทหารไทย China Opportunity (TMBCOF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.5622
08 ส.ค. 2565
- 0.1633 -1.1090% 5,172,271,387.66 14.7807 14.5622
ทีเอ็มบี India Active Equity (TMBINDAE)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.5895
08 ส.ค. 2565
+ 0.0605 +0.4829% 952,451,190.85 12.7784 12.5895
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
N.A 11.9482
08 ส.ค. 2565
+ 0.1746 +1.4830% 1,021,427,553.41 12.1275 11.9482
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
N.A 24.5909
08 ส.ค. 2565
+ 0.3443 +1.4200% 645,323,933.91 24.6156 24.5663
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (TMBGOLDS)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
N.A 11.4177
08 ส.ค. 2565
- 0.0802 -0.6975% 1,332,297,102.58 11.4178 11.4177
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ (TMBOIL)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
N.A 6.3210
08 ส.ค. 2565
+ 0.2035 +3.3265% 329,199,908.05 6.3274 6.3147
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.6152
09 ส.ค. 2565
+ 0.0130 +0.1226% 19,408,720,100.23 10.7215 10.6046
ทีเอ็มบี Global Property (TMBGPROP)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
9.7591
08 ส.ค. 2565
+ 0.0753 +0.7776% 255,196,947.39 9.8568 9.7591
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF)
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
7.7455
09 ส.ค. 2565
- 0.0030 -0.0387% 1,897,215,869.13 7.8231 7.7455
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (TMBGINFRA)
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
14.7625
08 ส.ค. 2565
+ 0.0012 +0.0081% 408,413,199.56 14.9840 14.7625
MTrack Energy ETF (ENGY)
Risk : 7 ทรัพย์สินทางเลือก
N.A 6.2068
09 ส.ค. 2565
+ 0.0148 +0.2390% 80,689,449.23 N/A N/A
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF)
Risk : 6 ตราสารทุน
20.5577
09 ส.ค. 2565
+ 0.0813 +0.3970% 7,056,244,206.34 20.5784 20.5371
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว (JBP LTF)
Risk : 6 ตราสารทุน
17.4944
09 ส.ค. 2565
+ 0.0491 +0.2815% 3,554,555,702.92 17.5120 17.4769
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF)
Risk : 6 ตราสารทุน
10.9140
09 ส.ค. 2565
+ 0.0531 +0.4889% 261,321,691.44 10.9250 10.9031
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
N.A 13.0833
09 ส.ค. 2565
+ 0.0001 +0.0008% 4,668,822,623.28 13.0834 13.0833
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBBFRMF)
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.8596
09 ส.ค. 2565
+ 0.0031 +0.0241% 1,973,081,241.08 12.8597 12.8596
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF)
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.7953
09 ส.ค. 2565
+ 0.0020 +0.0185% 370,587,400 10.7954 10.7953
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF)
Risk : 6 ตราสารทุน
41.4777
09 ส.ค. 2565
+ 0.1316 +0.3183% 3,645,500,624.33 41.5193 41.4362
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF)
Risk : 6 ตราสารทุน
35.1166
09 ส.ค. 2565
+ 0.1389 +0.3971% 3,183,584,948.89 35.1518 35.0815
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF)
Risk : 6 กองทุนรวมผสม
10.8902
09 ส.ค. 2565
+ 0.0535 +0.4937% 98,163,047.68 10.9012 10.8793
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF)
Risk : 4 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.0366
08 ส.ค. 2565
+ 0.0301 +0.2735% 151,726,321.43 11.0477 11.0256
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF)
Risk : 5 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
11.2154
08 ส.ค. 2565
+ 0.0369 +0.3301% 719,949,098.86 11.2267 11.2042
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
16.0254
08 ส.ค. 2565
+ 0.0206 +0.1287% 3,810,835,506.29 16.0415 16.0094
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBUS500RMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
26.8271
08 ส.ค. 2565
- 0.0116 -0.0432% 1,070,739,422.74 26.8540 26.8003
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEGRMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
14.6556
08 ส.ค. 2565
+ 0.0753 +0.5165% 129,663,335.85 14.6704 14.6409
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEAERMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
5.8763
08 ส.ค. 2565
- 0.0223 -0.3781% 39,610,802.82 5.8823 5.8704
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBAGLRMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
12.6716
08 ส.ค. 2565
+ 0.0686 +0.5443% 645,838,849.81 12.6844 12.6589
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBJERMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.2239
09 ส.ค. 2565
- 0.1221 -0.9149% 77,393,026.79 13.2372 13.2107
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCORMF)
Risk : 6 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
13.1851
08 ส.ค. 2565
- 0.1485 -1.1137% 2,736,502,188.80 13.1984 13.1719
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGOLDSRMF)
Risk : 8 ทรัพย์สินทางเลือก
N.A 11.3458
08 ส.ค. 2565
- 0.0785 -0.6871% 445,996,505.89 11.3572 11.3345
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBPIPRMF)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
15.0523
09 ส.ค. 2565
+ 0.0163 +0.1084% 1,187,711,525.22 15.0675 15.0372
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGPROPRMF)
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.2319
08 ส.ค. 2565
+ 0.0783 +0.7712% 51,195,093.36 10.2422 10.2217
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES-PVD-MONEY)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
N.A 10.0892
09 ส.ค. 2565
0.0000 0.0000% 829,539,848.61 10.0893 10.0892
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-TREASURY)
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
N.A 9.7572
09 ส.ค. 2565
+ 0.0001 +0.0010% 5,276,155,742.26 9.7573 9.7572
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-STFIX)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 9.8800
09 ส.ค. 2565
+ 0.0001 +0.0010% 3,052,830,624.46 9.8801 9.8800
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-FIX)
Risk : 4 ตราสารหนี้
N.A 10.2387
09 ส.ค. 2565
+ 0.0012 +0.0117% 9,294,265,905.15 10.2388 10.2387
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ชื่อกองทุน 2560 2561 2562 2563 2564