ธนาคารกสิกรไทยการสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

1 สอดบัตร ATM ธนาคารกสิกรไทย

Please Insert Card

2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

Please Enter Your PIN

3 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • กองทุนรวม / สมัครบริการ / K-Mobile Banking / อื่นๆ

  Mutual Fund / Apply for Service / K-Mobile Banking / Other

4 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / เปลี่ยนเป็นบัญชี E-Savings

  Register KBANK Direct Debit / Switch to E-Saving Account

5 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

  Register KBANK Direct Debit

6 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • ระบุรหัสบริษัท

  Specify Company Code

7เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • ออมทรัพย์

  Saving

 • กระแสรายวัน

  Current

8กดรหัสบริษัท (5 หลัก) 33522

Company ID (5 Digits)

รหัสบริษัทถูกต้อง

Correct

9กดหมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก)

Member ID (10 Digits)

หมายเลขถูกต้อง

Correct

10เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

Term & Condition

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

11

สรุปการทำรายการ

สรุปการทำรายการ
รหัสบริษัท 33522
TMB ASSET MANAGEMENT
หมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก) Member ID (10 Digits)

Summary

Company ID (5 Digits)

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

12

ทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องการทำรายการต่อหรือไม่่

Transaction is completed. You want to list or not

 
 

หมายเหตุ : หากไม่มีใบบันทึกรายการ รายการจะถูกยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2

การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

 • ใบบันทึกรายการ
 • หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
 • ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.eastspring.co.th

เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาการสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Please Insert Card

2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

Please Enter Your PIN

3 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • เปลี่ยนรหัส / อื่น

  PIN Change / Other

4เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • บริการอื่นๆ

  Other Service

5 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

  Apply AUTOPAY

6เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สินเชื่อ / เงินทุน / หลักทรัพย์

  Loan / Fund / Securities

7 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • เลือก Biller ที่ต้องการสมัคร

  Search by Company Code

 • TMBAM
8

รับทราบ บันทึก / ข้อตกลงการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องใช้บัตร ATM / บัตรเดบิตและรหัสบัตรในการใช้บริการ
พร้อมศึกษาและรับทราบตลอดจนยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ที่ธนาคารกำหนดและแสดงไว้ ณ
ที่สาขาหรือเว็บไซต์ธนาคารธนาคารแล้วทุกประการ

ใช่ ยอมรับข้อตกลง

Yes

9เลือกทำรายการ

Select Transaction

10กดหมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก)

Member ID (10 Digits)

หมายเลขถูกต้อง

Correct

11 กดรหัสบริษัท (5 หลัก) 33522

Company ID (5 Digits)

รหัสบริษัทถูกต้อง

Correct

12

ทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องการทำรายการต่อหรือไม่

Transaction is complete. You want to list or not?

 
 

หมายเหตุ : หากไม่มีใบบันทึกรายการ รายการจะถูกยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2

การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

 • ใบบันทึกรายการ
 • หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
 • ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.eastspring.co.th

เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ

ธนาคารไทยพาณิชย์การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

1 สอดบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

Please Insert Card

2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

Please Enter Your PIN

3 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • อื่นๆ

  Other

4 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครบริการ

  Register

5 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

  Apply AUTOPAY

6เลือกทำรายการ

Select Transaction

7 กดรหัสบริษัท (4 หลัก) 9005

Company ID (4 Digits)

รหัสบริษัทถูกต้อง

Correct

8 กดหมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก)

Company ID (10 Digits)

หมายเลขถูกต้อง

Correct

9

ตรวจสอบและยืนยันรายการ Summary

บริษัท: TMB ASSET MANAGEMENT
หมายเลขอ้างอิง / CUSTOMER NO. : 1234567890
หักบัญชีเลขที่: 0987654321

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

10

รับใบบันทึกรายการ ทำรายการเรียบร้อยแล้ว

Transaction is complete.

 
 

หมายเหตุ : หากไม่มีใบบันทึกรายการ รายการจะถูกยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2

การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

 • ใบบันทึกรายการ
 • หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
 • ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.eastspring.co.th

เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ

 

SCB Direct Debit Registration

via SCB Call Center

 • ผูชําระเงินโทร 02-777-7777 กด 0 กด 2 เพื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 • ระบบจะแจ้งให้กดหมายเลขบัญชี หรือหมายเลขบัตร ATM เพื่อ Verify ตัวตน
 • ระบบจะโอนสายไปยังพนักงาน (Agent) ผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์ในการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
 • พนักงานจะสอบถาม biller ที่ผู้ชำระเงินต้องการสมัคร จากนั้นจะแนะนำวิธีการกด Reference No. ก่อนที่จะโอนสายไปยังระบบอัตโนมัติ
 • ผู้ชำระเงินกด Reference No. และยืนยันการสมัครผ่านระบบอัตโนมัติ
 • หลังจากผู้ชำระเงินสมัครบริการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหนังสือยืนยันการสมัครใช้บริการจากธนาคารทางไปรษณีย์

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อความรวดเร็วในการสมัครผ่าน SCB Call Center

 • หมายเลขบัตร ATM หรือเลขที่บัญชีที่ต้องการสมัครหักบัญชี
 • ข้อมูลหมายเลข Comp Code ของบริษัท
 • หมายเลขอ้างอิง 1 และ 2 ดูได้จากใบแจ้งหนี้ หรือสอบถามบริษัท

SCB Direct Debit Registration via SCB Easy Net

 • ไปที่https://www.scbeasy.com/
 • ระบุ Login Name และ Password
 • เลือก >> สมัคร/ซื้อบริการอื่น ๆ
 • เข้าสู่หน้า สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่ม Add
 • เข้าสู่ ค้นหาและเพิ่ม Biller ให้ระบุข้อมูลของ Biller แล้วคลิกปุ่ม Search
 • จะแสดงรายละเอียดของ Biller ที่ค้นหาขึ้นมา หากถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม +
 • Terms & Conditions ให้คลิกยอมรับในเงื่อนไขบริการ แล้วคลิก Next
 • Request ให้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วคลิก Next
 • Review & Confirm เลือกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ SMS แล้วคลิก Confirm
 • Review & Confirm ระบุรหัส OTP ที่ได้รับแจ้งจาก SMS แล้วคลิก OK
 • Acknowledgement ธนาคารได้รับข้อมูลแล้ว จะนำส่งให้ทางบริษัทต่อไป
 • ธนาคารส่ง Email ถึงลูกค้าผู้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ พร้อมแนบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (SCB Direct Debit.pdf)
 • หลังจากชำระ Bill Payment แล้ว จะมีปุ่มเชิญชวนให้ลูกค้าสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ คลิกที่นี่ “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ” เพื่อหักบัญชีเงินฝากตามยอดบิลโดยอัตโนมัติไม่ต้องกังวลกับการวางบิลในครั้งต่อไป

ธนาคารกรุงไทยการสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย

สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารกรุงไทย และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารกรุงไทย

1สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย

Please Insert Card

2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

Please Enter Your PIN

3 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • บริการอื่นๆ

  Other

4 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

  Register KTB Direct Debit

5 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • ระบุรหัสบริษัท

  Specify Company

6กดรหัสบริษัท (4 หลัก) 5090

Company ID (4 Digits)

รหัสบริษัทถูกต้อง

Correct

7กดหมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก)

Member ID (10 Digits)

หมายเลขถูกต้อง

Correct

8เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

Term & Condition

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

9

ตรวจสอบและยืนยันรายการ Summary

รหัสบริษัท / Company ID5090
TMB ASSET MANAGEMENT
หมายเลขสมาชิก / MEMBER ID xxx-x-xxxxx-x

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

10

รับใบบันทึกรายการ ทำรายการเรียบร้อยแล้ว

Transaction is complete.

 
 

หมายเหตุ : หากไม่มีใบบันทึกรายการ รายการจะถูกยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2

การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย

เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

 • ใบบันทึกรายการ
 • หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
 • ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.eastspring.co.th

เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง จำกัด ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ

ธนาคารกรุงเทพการสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ

สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารกรุงเทพ และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารกรุงเทพ

1 สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ

Please Insert Card

2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

Please Enter Your PIN

3เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ

  Apply For / Amend Service

4 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

  Direct Debit Authority

5เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

Term & Condition

 • ตกลง

  Agree

 • 6 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

  7 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

  • ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก

   Search by Company Code

  8กดรหัสบริษัท (5 หลัก) 15057

  Company Code

  • รหัสบริษัทถูกตอง

   Correct

  9 ใส่ Reference No.1

  Reference No. 1

  • หมายเลขผู้ถือหน่วย 10 หลัก

   Unitholder No. 10 digits

  • หมายเลขถูกต้อง

   Correct

  10 ใส่ Reference No. 2

  Reference No. 2

  • ไมมี Reference 2

   No Reference 2

  11

  สรุปการทำรายการ
  ชำระแก่ ............
  Customer No. (Ref.1) …………….
  Reference No. (Ref. 2) …………...
  เลขที่บัญชี ......................................
  ยืนยันการทำรายการ

  Summary
  Pay to …………
  Customer No. (Ref.1) …………….
  Reference No. (Ref. 2) …………...
  Account Number …………………
  Confirm Transaction

  12 ทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะใช้บริการอื่นอีกหรือไม่

  Your Transaction is completed. Would you like another service?

   
   

  หมายเหตุ : หากไม่มีใบบันทึกรายการ รายการจะถูกยกเลิก

  ขั้นตอนที่ 2

  การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ

  เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

  • ใบบันทึกรายการ
  • หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
  • ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.eastspring.co.th

  เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ

  ธนาคารทีทีบี  การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทีทีบี

  สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารทีทีบี และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทีทีบี ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1

  วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารทีทีบี

  1 สอดบัตร ATM ธนาคารทีทีบี

  Please Insert Card

  2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

  Please Enter Your PIN

  3 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

  • “ทีทีบี พร้อมเพย์ / อื่น ๆ”

   ttb PromtPay / Other

  4 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

  • สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

   E-Savings Register ttb Direct Debit

  5 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

  • สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

   Register ttb Direct Debit

  6 เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

  Term & Condition

  • ยืนยันการทำรายการ

   Confirm Transaction

  7 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

 • ออมทรัพย์

  Saving

 • กระแสรายวัน

  Current

 • 8 เลือกทำรายการ

  Select Transaction

  • หลักทรัพย์/กองทุน

   Securities/Fund

  9 ใส่รหัสบริษัท Company ID 3761
  “บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย”

  Company ID (4 Digits)

  • ยืนยันการทำรายการ

   Confirm Transaction

  10 ระบุรหัสลูกค้า/เลขที่ลูกค้า/เลขที่ผู้ใช้บริการ หรือ หมายเลขอ้างอิง 1

  Enter your account no./reference no.1

  • ถูกต้อง

   Correct

  11 ระบุ หมายเลขอ้างอิง 2 (ถ้ามี)

  Enter your reference no.2 (if any)

  • ถูกต้อง

   Correct

  12 ยืนยันการทำรายการ โปรดตรวจสอบ

  - ชื่อบริษัท

  - รหัสลูกค้า/ หมายเลขอ้างอิง 1

  - หมายเลขอ้างอิง 2

  • Verify the transaction

   Company ID 3761 “บจก.หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย”

   reference no.1

   reference no.2

  • ยืนยันการทำรายการ

   Confirm Transaction

  13 เสร็จขั้นตอนการทำรายการ / รับบัตรคืนและรับ Slip เก็บไว้เป็นหลักฐานการทำรายการ

  Transaction is completed. Take back the card and retain the receipt as proof of the transaction.

  • ท่านต้องการทำรายการต่อหรือไม่

   Would you like to do another transaction?

  • ต้องการ

   Yes

  • ไม่ต้องการ

   No

  ขั้นตอนที่ 2

  การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทีทีบี เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

  • ใบบันทึกรายการ
  • หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
  • ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.eastspring.co.th

  เมื่อ บลจ.อีสท์สปริง ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ