วิธีหักบัญชีธนาคารผ่านเครื่อง ATM

การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย และมีความประสงค์ที่จะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีของท่าน ขณะนี้สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ทันที ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งบริการนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการหักบัญชีจาก 10 วันทำการเป็น 3 วันทำการ โดยมีขั้นตอนสมัครง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

วิธีสมัครใช้บริการหักบัญชีผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

1 สอดบัตร ATM ธนาคารกสิกรไทย

Please Insert Card

2 ใส่รหัส ATM ของท่าน

Please Enter Your PIN

3 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • กองทุนรวม / สมัครบริการ / K-Mobile Banking / อื่นๆ

  Mutual Fund / Apply for Service / K-Mobile Banking / Other

4 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ / เปลี่ยนเป็นบัญชี E-Savings

  Register KBANK Direct Debit / Switch to E-Saving Account

5 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

  Register KBANK Direct Debit

6 เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • ระบุรหัสบริษัท

  Specify Company Code

7เลือกทำรายการ

Select Transaction

 • ออมทรัพย์

  Saving

 • กระแสรายวัน

  Current

8กดรหัสบริษัท (5 หลัก) 33522

Company ID (5 Digits)

รหัสบริษัทถูกต้อง

Correct

9กดหมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก)

Member ID (10 Digits)

หมายเลขถูกต้อง

Correct

10เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

Term & Condition

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

11

สรุปการทำรายการ

สรุปการทำรายการ
รหัสบริษัท 33522
TMB ASSET MANAGEMENT
หมายเลขสมาชิก xxx-x-xxxxx-x (10 หลัก) Member ID (10 Digits)

Summary

Company ID (5 Digits)

ยืนยันการทำรายการ

Confirm Transaction

12

ทำรายการเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องการทำรายการต่อหรือไม่่

Transaction is completed. You want to list or not

 
 

หมายเหตุ : หากไม่มีใบบันทึกรายการ รายการจะถูกยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2

การสมัครขออนุมัติใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย

เมื่อดำเนินการที่เครื่อง ATM เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่หมายเลข 0-2838-1700

 • 1. ใบบันทึกรายการ
 • 2. หน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของบัญชีกระแสรายวัน (Bank Statement) ของธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นบัญชีหักเงินค่าซื้อ
 • 3. ใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ หนังสือให้หักเงินฝาก (เฉพาะท่านที่ต้องการเพิ่มบัญชีหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.tmbameastspring.com

เมื่อ TMBAM Eastspring ได้รับเอกสารทาง FAX แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร และเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติให้เพิ่มบัญชีภายใน 3 วันทำการ