คณะกรรมการบริษัท

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ceo-icon

กรรมการ

คุณบัณฑิต ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด

คุณบัณฑิต สั่งสมประสบการณ์กว่า 23 ปี ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยก่อนร่วมงานกับ พรูเด็นเชียล คุณบัณฑิต ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 9 ปี และเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต คุณบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ รวมถึงธุรกิจดิจิทัล มีมุมมองด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่ยอมรับในเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นส์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

คุณบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการและการเงินจากมหาวิทยาลัยวิชิตา รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

ดารบุษป์ ปภาพจน์

ดารบุษป์ ปภาพจน์ ceo-icon

กรรมการ

คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย

คุณดารบุษป์ สั่งสมประสบการณ์กว่า 24 ปี ในเส้นทางอาชีพสายธุรกิจจัดการกองทุน โดยก่อนร่วมงานกับอีสท์สปริง คุณดารบุษป์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลากหลายตำแหน่งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงดูแลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางธุรกิจผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและธุรกิจลูกค้าสถาบัน เป็นระยะเวลากว่าสิบปี

ก่อนหน้านั้น คุณดารบุษป์ ดำรงตำแหน่งบริหารที่ บลจ.พรีมาเวสท์ และบลจ.ทหารไทย คุณดารบุษป์เริ่มต้นการทำงานเมื่อปี 2536 ในฝ่ายวิจัย บงล. ภัทรธนกิจ และต่อมาในฝ่ายจัดการกองทุน บล.เมอร์ริล ลินช์ ภัทร

ทั้งนี้ คุณดารบุษป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาวิน อินทรสมบัติ

นาวิน อินทรสมบัติ ceo-icon

กรรมการ

คุณนาวิน อินทรสมบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าบริหารการลงทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณนาวินสั่งสมประสบการณ์กว่า 30 ปี ในสายธุรกิจธนาคารและธุรกิจจัดการกองทุน คุณนาวินเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คุณนาวินมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านการกำหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริหารพอร์ตลงทุน ทั้งด้านตราสารทุน ตราสารหนี้ และการลงทุนทางเลือก

คุณนาวิน จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรัณย์ ภู่พัฒน์

ศรัณย์ ภู่พัฒน์ ceo-icon

กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก UNIVERSITY OF HOUSTON สหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

Janelle Yeo

Janelle Yeo ceo-icon

ประธานคณะกรรมการและตรวจสอบความเสี่ยง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  Chief Financial Officer and a member of the Executive Management Committee at Eastspring Investments.

จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Tiong Beng Yeo

Tiong Beng Yeo ceo-icon

คณะกรรมการและตรวจสอบความเสี่ยง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  Head of Head Office Compliance, Eastspring Investments (Singapore) Limited.

โดยได้รับคุณวุฒิ CFA® charterholder ตั้งแต่ปี 2002 และเป็นสมาชิก International Compliance Association ตั้งแต่ปี 2011

จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

สมนึก วิวัฒนะ

สมนึก วิวัฒนะ ceo-icon

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงานตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (พ.ศ. 2548-2553) 
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Securities Investment and Banking the ICMA Centre Henley Business School University of Reading ประเทศอังกฤษ
พงษ์พันธุ์ สุขยางค์

พงษ์พันธุ์ สุขยางค์ ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เข้าร่วมงานกับบริษัท ในปี 2563 มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้บริหารสายกำกับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์   จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก National University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะผู้บริหาร

ดารบุษป์ ปภาพจน์

ดารบุษป์ ปภาพจน์ ceo-icon

กรรมการผู้จัดการ

คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลรับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย

คุณดารบุษป์ สั่งสมประสบการณ์กว่า 24 ปี ในเส้นทางอาชีพสายธุรกิจจัดการกองทุน โดยก่อนร่วมงานกับอีสท์สปริง คุณดารบุษป์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลากหลายตำแหน่งที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงดูแลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางธุรกิจผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและธุรกิจลูกค้าสถาบัน เป็นระยะเวลากว่าสิบปี

ก่อนหน้านั้น คุณดารบุษป์ ดำรงตำแหน่งบริหารที่ บลจ.พรีมาเวสท์ และบลจ.ทหารไทย คุณดารบุษป์เริ่มต้นการทำงานเมื่อปี 2536 ในฝ่ายวิจัย บงล. ภัทรธนกิจ และต่อมาในฝ่ายจัดการกองทุน บล.เมอร์ริล ลินช์ ภัทร

ทั้งนี้ คุณดารบุษป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Phanindra Prabhala

Phanindra Prabhala ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณ Phanindra Prabhala มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ การเงิน และเทคโนโลยีมากกว่า 22 ปี และเข้าร่วมงานกับกลุ่ม Eastspring ประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย มากกว่า 20 ปี จบการศึกษา Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
ยิ่งยง เจียรวุฑฒิ

ยิ่งยง เจียรวุฑฒิ ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน

เข้าร่วมงานกับบริษัท ในปี 2564 มีประสบการณ์ทำงาน 23 ปี ในธุรกิจการเงิน ทั้ง ธนาคาร บริษัทจัดการกองทุน และประกันชีวิต โดยก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับบริษัท คุณยิ่งยงนั้น ดำรงตำแหน่ง Head of Investment, Prudential Life Assurance (Thailand) PCL. จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน จากมหาวิทยาลัย Hawaii Pacific, USA
ปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน

ปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ

เข้าร่วมงานกับบริษัท ในปี 2565 มีประสบการณ์ทำงาน 30 ปี ในธุรกิจการเงิน ทั้ง ธนาคาร บริษัทจัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ โดยก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับบริษัท คุณปนัดดานั้น ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Investment Management บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ธนาชัย ธนศาสตร์

ธนาชัย ธนศาสตร์ ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน และแผนกลยุทธ์องค์กร

คุณธนาชัย เข้าร่วมงานกับบริษัทในปี 2565 มีประสบการณ์ด้านบัญชี วางแผนการเงิน กลยุทธ์ช่องทาง กลยุทธ์องค์กร และทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 ปี จากบริษัทและสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธนาคารทหารไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยก่อนร่วมงานกับบริษัท คุณธนาชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด และ Head of CEO Office ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จบปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
พงษ์พันธุ์ สุขยางค์

พงษ์พันธุ์ สุขยางค์ ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เข้าร่วมงานกับบริษัท ในปี 2563 มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้บริหารสายกำกับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์   จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก National University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นฎา อิบรานันท์

นฎา อิบรานันท์ ceo-icon

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เข้าร่วมงานกับบริษัท ในปี 2564 มีประสบการณ์ทำงานในด้านทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Nestle, Yum, Electrolux, F&N Diaries และมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารค่าตอบแทน และการสร้างการมีส่วนร่วมและผูกพันต่อองค์กร

จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศจาก Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย