บริการศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน เป็นการให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่แบบครบวงจร “One Stop Service” ด้วยทีมงานที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งพร้อมให้คำแนะนำข้อมูลการลงทุนและบริการอย่างประทับใจ เพื่อเน้นรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในการสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมถึงการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่ โทร 1725 และ 02-838-1800 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิทธิประโยชน์จากศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์สามารถให้คำแนะนำการลงทุนและให้บริการได้หลากหลายดังนี้

  • ให้ข้อมูลกองทุนต่าง ๆ รวมถึงให้คำแนะนำในการลงทุน
  • ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • สมัครบริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ
  • เปิดบัญชีกองทุนใหม่
  • ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน
  • สมัครใช้บริการ FundLink Online
  • จัดส่งแบบฟอร์มต่างๆ หรือเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนผ่านทางโทรสาร หรือ อีเมล เช่น หนังสือชี้ชวน ผลการดำเนินงานของกองทุน เป็นต้น

วิธีใช้บริการ

คอลเซ็นเตอร์ 1725

การสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์สามารถดำเนินการได้ไม่เกิน ครั้งละ 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น