บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ท่าน)

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลด้านล่างนี้ เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านมีและช่องทางการติดต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกล่าวถึง "ข้อมูลส่วนบุคคล" บริษัทฯ จะหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ วันเกิด และข้อมูลการติดต่อของท่าน โดยบริษัทฯ สามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอหรือใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายหรือสัญญา ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการรวมถึงการให้บริการตามข้อกำหนดกฎหมายหรือสัญญาดังกล่าวแก่ท่านได้

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว โดยจะดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในหน้าประกาศนี้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว เนื่องจากบริษัทฯ จะอ้างอิงข้อความตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นสำคัญ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจประมวลผล

 • รายละเอียดส่วนบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดการติดต่อและประวัติการติดต่อ
 • วันเกิด เพศ อายุ ประสบการณ์การลงทุนของท่าน
 • สัญชาติ สำเนาเอกสารยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต) และรายละเอียดของท่าน (หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
 • รายละเอียดของผู้รับผลประโยชน์ เช่น ผู้เปิดบัญชีกองทุนร่วม ผู้ถือบัญชีกองทุนร่วมและผู้รับผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่เป็นผู้เยาว์
 • สมาชิกครอบครัว (หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
 • บันทึกการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725) และหากท่านติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้บริการ FundLink Online จะมีรายละเอียดตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือ ไอพีแอดเดรส และแมคแอดเดรส
 • ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ที่ท่านมีอยู่ เช่นเดียวกันกับรายการที่ท่านสนใจและเคยมี และวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ
 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เช่น โปรแกรมการจำลองการลงทุน บริการธุรกรรมออนไลน์เพื่อการลงทุน การใช้บริการตัดบัญชีลงทุนโดยอัตโนมัติ (และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการนี้)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่ส่งถึงท่าน ได้แก่ ประวัติการติดต่อ ไม่ว่าท่านจะได้เปิดดูหรือคลิกที่ลิงก์หรือไม่
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านถืออยู่กับพันธมิตรทางการตลาดของบริษัทฯ เช่น กรมธรรม์ประกัน การจำนอง เงินฝากธนาคาร เงินออม เงินลงทุน หรือบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานข้อมูลทางเครดิตและหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง หน่วยงานป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงประวัติทางเครดิตที่เป็นสาธารณะ (เช่น การผิดนัดชำระหนี้) และที่มีการแบ่งปันร่วมกัน สถานการณ์ทางการเงิน และประวัติทางการเงิน
 • ข้อมูลประวัติอาชญากรรม รวมถึงความผิดที่ถูกกล่าวหา
 • ข้อมูลว่าท่านเป็นลูกค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
 • รายละเอียดทางการเงินเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น เงินเดือนและรายละเอียดรายได้อื่น รายละเอียดเงินฝากธนาคาร เงินออม เงินลงทุนของท่าน รายละเอียดการใช้จ่าย และวิธีการชำระเงิน
 • สถานะการพำนักอาศัยและ/หรือการเป็นพลเมืองของท่าน
 • สถานภาพ ครอบครัว (หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
 • ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับท่านและลูกค้าของบริษัทฯ ที่ได้จากการวิเคราะห์หรือรวบรวมข้อมูลลูกค้า
 • ธุรกรรมของบุคคลภายนอก เช่น เมื่อมีบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีมาใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวและธุรกรรมที่ทำ และ
 • ข้อมูลทางภาษี (หากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ตัวอย่างเช่น บัญชีเพื่อการลงทุน

ส่วนที่ 2: บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากที่ใด

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งทั่วไปดังนี้

 • จากท่านโดยตรง โดยผ่านทางใบสมัครใช้บริการ / เอกสารการลงทะเบียนใดๆ การลงทะเบียนและการสมัครใช้บริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันและข้อมูลใด ๆ ก็ตามจากสมาชิกครอบครัว ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่สร้างขึ้นเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 • จากนายหน้าหรือคนกลางอื่น (เช่น ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตรทางธุรกิจ) ที่บริษัทฯ ร่วมงานด้วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือแจ้งราคาแก่ท่าน ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • กลุ่มบริษัทฯ พรูเด็นเชียล ในกรณีที่ท่านมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเครืออยู่แล้ว เคยสมัคร หรือเคยถือหรือเคยใช้บริการ ผลิตภัณฑ์มาก่อน ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • คุกกี้ บริการระบุตำแหน่ง ไอพีแอดเดรส เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของบริษัทฯ หรือเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับท่าน ได้แก่ นายจ้าง ผู้เปิดบัญชีร่วม ผู้จัดหาหลักทรัพย์ และผู้ค้ำประกัน ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • บุคคลภายนอก เช่น บริษัทประกัน ตัวแทน ผู้ขาย สถาบันทางการเงิน บุคลากรทางการแพทย์ บันทึกในชั้นศาลหรือบันทึกข้อมูลที่เป็นสาธารณะ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • แบบสอบถามและรายละเอียดการติดต่อเมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ งานสัมมนาผู้ลงทุน โรดโชว์ , การแข่งขันที่จัดขึ้น , การจัดรายการส่งเสริมการขาย หรือเวลาที่ท่านมีการปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อบริษัทบนเว็บไซต์ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
 • จากแหล่งอื่น ๆ เช่น หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง หน่วยงานข้อมูลเครดิต ผู้ให้กู้ยืมอื่น ๆ รายชื่อและข้อมูลที่เป็นสาธารณะ (ตัวอย่างเช่น สมุดโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ต บทความข่าว) หน่วยงานเรียกคืนและ/หรือติดตามหนี้ องค์กรอื่น ๆ ที่ให้การช่วยเหลือในการป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม หน่วยงานตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย และ
 • จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และ/หรือ ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัด

ส่วนที่ 2.1: นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่บริษัทฯ เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของท่านหรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

บริษัทฯ ใช้ประเภทของคุกกี้ ดังนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างแน่นอน คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างไรในระหว่างการเข้าชม สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้อย่างง่ายดาย และ
 • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีก สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ จัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านได้ ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำค่าที่ท่านเลือกได้
 • คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ของบริษัทที่ท่านเข้าใช้งานอยู่ และบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ ถ้าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งและมีการสร้างคุกกี้ผ่านเว็บไซต์นั้น นี่คือคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของการบริการที่บริษัทฯ ใส่เข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านอาจตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อจำกัดการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หากใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุข้างต้น

ส่วนที่ 3: บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และใช้ทำไม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) และภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

จุดประสงค์

หลักทางกฎหมายในการประมวลผล

เพื่อจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่บริษัทฯ มีต่อท่านและจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้หารือกับท่านก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ

ดำเนินการตามความจำเป็นตามสัญญาหรือเพื่อที่จะดำเนินการใด ๆ ก่อนการทำสัญญา

เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโดยอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานข้อมูลทางเครดิต ข้อมูลนิติบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นสาธารณะ (ดูเพิ่มเติมในส่วนที่ 4)

เพื่อประเมินการสมัคร/ขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการจากบริษัทฯ

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแจ้งผลประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวข้องกับลักษณะของสินค้าหรือบริการและเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอและการแข่งขัน

ภายหลังจากการเข้าทำสัญญา ดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อการตามสัญญา และเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน

เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การตอบข้อซักถาม หรือ การร้องเรียน หรือการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

เพื่อการจัดการธุรกิจให้ดีขึ้น รวมทั้งบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรา  โดยรวมถึงความเข้าใจความต้องการการลงทุนและสถานะทางการเงินของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพื่อการตัดสินใจที่เป็นอัตโนมัติหรือเพื่อการรวบรวมข้อมูล (ดูเพิ่มเติมในส่วนที่ 5)

เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านและการดำเนินการจัดการธุรกิจภายในอื่น ๆ

เพื่อการสำรวจทางการตลาดและวิเคราะห์แนวโน้ม

เพื่อรวบรวม ปรับปรุงข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

เพื่อการโอนสิทธิหรือมอบหมายสิทธิ ผลประโยชน์ และหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทฯ

เพื่อการดำเนินงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การกำกับและควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการกำกับดูแลหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานของทางราชการที่กำกับดูแลกำหนด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทในเครือสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจจับอาชญากรรม หรือเพื่อดำเนินมาตรการแทรกแซงที่จำเป็น

เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือ การได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายอื่นๆ

เพื่อการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน

เพื่อการใช้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เพื่อทำวิจัยและวิเคราะห์เชิงสถิติ (รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่)

เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านที่มีอยู่กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง บริษัทพรูเด็นเชียลฮ่องกง จำกัด, บริษัทพรูเด็นเชียลประกันภัยฮ่องกง จำกัด, พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน เอเชีย, กลุ่มบริษัทฯพรูเด็นเชียล อาทิ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ และหุ้นส่วนทางการตลาดของบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการส่งข้อเสนอทางการตลาดแบบทางตรงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงทางไปรษณีย์ และการส่งข้อความแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีให้ท่านทางไปรษณีย์เช่นกัน โปรดดูเพิ่มเติมในส่วนที่ 9 การตลาดแบบตรง

 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ใคร และเพราะอะไร

 • บริษัทและ/หรือองค์กรที่เป็นตัวแทนขาย บริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น และบริษัทที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ ภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • บริษัทและ/หรือองค์กร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตัวแทนจำหน่าย นายหน้าค้าหลักทรัพย์) ที่ช่วยบริษัทฯ ในการดำเนินการและ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อขายที่ท่านร้องขอ
 • บริษัทและ/หรือองค์กรที่ช่วยบริษัทฯ ในการให้บริการเพิ่มเติมที่ท่านร้องขอ
 • ที่ปรึกษาของท่านและ/หรือตัวแทนขาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบ ทนายความ นักบัญชี สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ที่ปรึกษามืออาชีพ) ที่รับมอบอำนาจจากท่าน
 • บุคคลอื่นๆ ที่ท่านแจ้งว่าได้รับมอบอำนาจจากท่านในการส่งคำสั่งซื้อขายหรือใช้บริการบัญชีการลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ และการบริการในนามของท่าน
 • ตัวแทนขายและ/หรือคู่ค้าอื่นๆ ที่บริษัทฯ ถูกขอให้ส่งข้อมูลให้เพื่อไปตามกฎหมาย (รวมถึงตามประกาศกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและ/หรือองค์กร) และ/หรือ คำสั่งศาล
 • และ ผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ การจ่ายเงิน สื่อสิ่งพิมพ์ การไถ่ถอน หรือบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง สมาคมบลจ. และสมาคมและสหพันธ์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมหรือผู้ถือนโยบายร่วมของท่าน ที่ปรึกษามืออาชีพ นักวิจัย หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเครดิต ข้อมูลเครดิต หน่วยงานเร่งรัดหนี้สิน สถาบันการเงินและหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ และ/หรือ
 • บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ หรือการดำรงไว้ของสิทธิที่อยู่ภายใต้ข้อสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ

นอกจากนี้หากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานรัฐบาลด้วย

ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านบริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทาง โดยท่านสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่กำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และภายหลังเป็นเวลาสิบปีหลังจากวันที่ท่านปิดบัญชีการซื้อขายหน่วยลงทุน หรืออาจนานกว่านั้นหากกฎหมายกำหนดไว้ อาจมีบางสถานการณ์ที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลานานกว่านั้น (เช่น ในกรณีที่มีข้อพิพาท)

ส่วนที่ 4: การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง

สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง บริษัทฯ อาจอาศัย ข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาธารณะเพื่อช่วยในการตรวจสอบตัวตนของท่าน เพื่อป้องกันการฟอกเงิน โดยอาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันหรือในอดีตของท่านด้วย ผลการตรวจสอบเหล่านี้อาจถูกบันทึกไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

การใช้ข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว เพื่อการตรวจสอบผู้ลงทุน หรือผู้ที่เปิดบัญชีกองทุนร่วม หรือบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดการติดต่อกับท่าน บริษัทฯ อาจอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวในการตรวจสอบที่อยู่ของท่านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านได้อีกครั้ง

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปโดยปลอดภัยเสมอ

ส่วนที่ 5: บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง บริษัทพรูเด็นเชียลฮ่องกง จำกัด, บริษัทพรูเด็นเชียลประกันภัยฮ่องกง จำกัด, พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน เอเชีย กลุ่มพรูเด็นเชียล อาทิ อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์และ พันธมิตรทางธุรกิจ และพันธมิตรทางการตลาดของบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติซึ่งจะมีผลกระทบต่อท่าน หรือเพื่อการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตลาด)

ส่วนที่ 6: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ทุพลภาพ บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะนี้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3, 4 และ 5 บริษัทฯ จะให้รายละเอียดเมื่อบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลและขอความยินยอมจากท่าน

ส่วนที่ 7: ท่านคือผู้ควบคุม

เมื่อบริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • การขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามสมควรสำหรับคำขอนี้)
 • การขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ถูกต้อง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์มีความสมบูรณ์
 • การร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหรือผู้มีอำนาจควบคุมที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
 • การขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่จำเป็นต่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมวลผล
 • การคัดค้านไม่ให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดแบบตรง (รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) หรือประมวลผลอื่น ๆ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบทั่วไป และ
 • การจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพิกถอนความยินยอมของท่าน (รวมทั้งการตัดสินใจโดยอัตโนมัติด้วย) ที่เคยให้ไปสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีความรับผิดชอบที่จะทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านที่ท่านให้กับบริษัทฯ นั้นถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นปัจจุบันเสมอ

หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา ” สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงข้อมูล หรือคำขอแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูล และจะแจ้งการปฏิเสธตามคำขอของท่าน รวมถึงแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน

 

หากท่านจำเป็นต้องพูดคุยกับบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากท่านทราบว่าผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งบริษัทฯ อาจเฝ้าสังเกตหรือบันทึกการโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และท่าน โดยอาจเป็นไปเพื่อการอบรม เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ

1 ผู้ควบคุมข้อมูล คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานหรือส่วนงานอื่นซึ่ง โดยลำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นพิจารณากำหนดจุดประสงค์และวิธีการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 8: การกระทำการในนามของผู้อื่น

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ท่านควรได้รับมอบหมายและได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้กระทำการในนามของบุคคลดังกล่าวแล้ว ซึ่งรวมทั้งการยินยอมให้:

 • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคลดังกล่าว (ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 1-7 ข้างต้น) และ
 • ท่านได้รับแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในนามของบุคคลดังกล่าว

หากท่านมีความกังวลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามว่าท่านได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลของบุคคลดังกล่าวให้บริษัทฯ หรือไม่ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่อีเมลแอดเดรสด้านล่างนี้ก่อนจะส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับบริษัทฯ

ส่วนที่ 9: การตลาดแบบตรง

ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย)จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจ และพันธมิตรทางการตลาดของบริษัทฯ จะยังส่งข้อมูลให้ท่านทางไปรษณีย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลและบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล จะติดต่อท่านเป็นครั้งคราวทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการนี้ก็ต่อเมื่อท่านยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

และหากท่านเปลี่ยนใจและ/หรือต้องการยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดแบบตรงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถแจ้งบริษัทฯ ได้โดยง่าย เพียงเลือกหนึ่งในตัวเลือกในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามส่วนที่ 7 หรือต้องการรับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับส่วนอื่นส่วนใดของประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. เขียนข้อความผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่หน้าเพจ “ติดต่อเรา” และเลือกหัวข้อ “ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา”

2. ส่งอีเมลถึงบริษัท ได้ที่ contactus.th@eastspring.com

3. ติดต่อผ่านทางส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725

ทั้งนี้ หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Officer) ของบริษัท สามารถติดต่อได้โดยการส่งอีเมลมาที่ dpo.th@eastspring.com หรือติดต่อผ่านทางส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน เอเชีย หมายถึง บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน เอเชีย จำกัด

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล หมายถึง บริษัทพรูเด็นเชียล, พรูเด็นเชียลโฮลดิงส์จำกัด, กลุ่มบริษัทอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ และ บริษัทในเครือของบริษัทพรูเด็นเชียล บริษัทพรูเด็นเชียลไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัท พรูเด็นเชียลประกันภัย บริษัทในเครือเอ็มแอนด์จี ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจอยู่ในสหราชอาณาจักร

พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึงผู้ให้บริการของบริษัทฯ นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านไอทีและแพลตฟอร์ม คนกลาง ผู้รับประกันภัยต่อ ผู้จัดการการลงทุน ตัวแทน ทรัสตีเพื่อเงินบำนาญ (และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ) ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่แนะนำ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยภายนอกบางราย และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

พันธมิตรทางการตลาด หมายถึง ผู้ให้บริการของบริษัทฯ คนกลาง ทรัสตีเพื่อเงินบำนาญ (และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ) ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่แนะนำ และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยภายนอกบางราย

1 บริษัทฯ จะจัดให้ซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีบันทึกแบบพิมพ์) ที่บริษัทฯ มีและที่ท่านให้บริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่ให้ผลจากการประมวลผลข้อมูลใด ๆ