เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี


ประเภทผู้ลงทุน เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน
ชาวต่างชาติทั่วไป สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย
 • หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา-ข้าราชการทหาร
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่น
 • หนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
 • หนังสือสุทธิรุ่นใหม่ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด สัญชาติ หรือ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาอื่นนั้น
ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของผู้พิการ และพยานของผู้พิการ (เฉพาะผู้ที่พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้าง ต้องมีเอกสารแสดงตนของพยานด้วย)
คณะบุคคล
 • เอกสารเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • สำเนาสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล
ร้านค้าทั่วไป (จดทะเบียนโดยบุคคลธรรมดา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของร้านค้า (กรณีชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ห้างหุ้นส่วนสามัญ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / กิจการร่วมค้า
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย, ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
 • สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ,ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 • หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
บริษัทจำกัด
 • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ บลจ. พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย หรือ หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี
 • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้
  • ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม
  • ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ
  • ผู้บริหารสูงสุด (CEO / MD)
  • ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) (ในกรณีที่มี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่ แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  สมาคม
  • ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
  • หนังสือข้อบังคับของสมาคม
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)- รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
  มูลนิธิ
  • ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
  • ข้อบังคับมูลนิธิ
  • รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
  วัด
  • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด
  • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
  • หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ สามเณร
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • หนังสือแสดงความประสงค์ของเปิดบัญชี
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • รายละเอียดคณะกรรมการวัด
  สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/เอกชน ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย
  • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
  • รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามโรงเรียน ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  สถานทูต
  • จดหมายขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ)
  • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
  • หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ
  หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐบาล,รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด
  • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง
  • หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)
  • คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
  สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์คริสต์ / มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง / สภากาชาด / องค์กร สาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษี / นิติบุคคลอื่น
  • ใบอนุญาตจัดตั้ง
  • หนังสือข้อบังคับ
  • หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
  • รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
  Collective Investment Scheme (กองทุนจากต่างประเทศ)
  • หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง CIS
  • หนังสือจดทะเบียน CIS
  • เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย รวมอยู่ด้วย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน
  • หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)

  หมายเหตุ


  1. เอกสารประกอบการสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลจะต้องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันรับรองถึงวันที่ ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
  3. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้นับระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันบัตรหมดอายุ
  4. เอกสารที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นเอกสารขั้นต่ำสำหรับประกอบการสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งนี้ หากวิธีปฏิบัติของหน่วยงานหรือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีเอกสารมากกว่า/เข้มกว่าที่ระบุข้างต้น ก็ให้ยึดถือที่เข้มกว่า

  เอกสารที่ได้รับหลังจากเปิดบัญชี


  สำเนาคำขอเปิดบัญชี และสำเนาคำขอใช้บริการต่างๆ

  คำแนะนำจาก Eastspring


  1. ชื่อบัญชีที่เปิดควรเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิเสธการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชี
  2. ผู้ลงทุนสามารถผูกบัญชีกองทุนกับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยเพื่อให้มีความสะดวกในการซื้อด้วยบริการหักบัญชี และรับค่าขายคืนด้วยบริการโอนเงินอัตโนมัติ
  3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนพำนักอยู่ในต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ผู้ลงทุนควรเลือกบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

  เปิดบัญชี