รางวัล

Best RMF/Fixed Award

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)

Best General Fixed Income Retirement Mutual Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)