กองทุนใหม่
รอบใหม่
กิจกรรม
วันหยุด
วันหยุดกองทุนต่างประเทศ

* วันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันที่จะจัดให้มีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า เพื่อทำรายการซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของรอบนั้นๆ (ซื้อด้วยเงินสดภายใน 15.30 น./ซื้อด้วยเช็คภายใน 14.00 น.)
** วันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันที่จะจัดให้มีการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เพื่อทำรายการขายคืนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของรอบนั้นๆ (ภายใน 15.30 น.)