การบูรณาการ ESG ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนดีขึ้น

 การบูรณาการ ESG ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนดีขึ้น

เราเชื่อว่าการพิจารณาที่นำรวมประเด็น ESG ที่สำคัญเข้ากับกระบวนการลงทุนจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของเราได้รับผลตอบแทนแบบปรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระยะยาว

การมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ได้รับเงินลงทุนอาจก่อให้เกิดประโยชน์

การมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ได้รับเงินลงทุนอาจก่อให้เกิดประโยชน์

เราตระหนักดีว่าการลงทุนอย่างมีรับผิดชอบต้องใช้แนวทางที่อดทนและความเข้าใจว่าการปรับพฤติกรรมขององค์กรในทางที่ดีขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าของผู้ลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป เราเชื่อว่าบริษัทที่ปรับใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น มีแนวโน้มที่จะส่งมอบคุณค่าที่โดดเด่นกว่าในระยะยาว

การเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมดีกว่าการกีดกันออกจากกลุ่ม

การเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมดีกว่าการกีดกันออกจากกลุ่ม

เราเชื่อว่าการใช้แนวทางการกีดกันออกจากกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ของเราควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อความเสี่ยงด้าน ESG ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ หรือหากการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้ผล อย่างไรก็ตาม ความพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมองค์กรผ่านการมีส่วนร่วมนั้น มีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า

ความโปร่งใสที่ลูกค้าของเรามองเห็นถือเป็นสิ่งสำคัญ

ความโปร่งใสที่ลูกค้าของเรามองเห็นถือเป็นสิ่งสำคัญ

เราเชื่อว่าการทำให้กิจกรรม ESG ใดๆ ของเรามีความโปร่งใสจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจถึงลำดับความสำคัญที่เรากำหนดไว้รวมถึงการสร้างผลกระทบ

การเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วม

แนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของเราสอดคล้องอย่างยิ่งกับกิจกรรมที่แสดงความเป็นเจ้าของเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างมูลค่าในระยะยาว เราในฐานะที่เป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์จากการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดและความเชี่ยวชาญของเราเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระยะยาวกับบรรดาบริษัทที่เราไปลงทุน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นและจัดการกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ESG เรามองว่าการมีส่วนร่วมและการโหวตลงคะแนนแทนเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการแสดงความเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วม

 • 52915
  จำนวนรายการที่สามารถโหวตได้ทั้งหมด
 • 97.2
  %
  รายการที่ได้รับการโหวต
 • 89.4
  %
  โหวตเห็นชอบกับฝ่ายบริหาร
 • 10.6
  %
  โหวตไม่เห็นด้วยกับฝ่ายบริหาร

ที่มา:
รายงานบันทึกการลงคะแนนแทนโดย Eastspring Investment (Singapore) ในปีปฏิทิน 2023

กรณีศึกษาทางด้านการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมกับบริษัทที่เราไปลงทุนคือแก่นของความรับผิดชอบในการแสดงความเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วมของเรา เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและการจัดการที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณลักษณะด้าน ESG ให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือการลดความเสี่ยง ESG ในทุกการถือครองของเรา เราดำเนินการในเรื่องนี้โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ซึ่งตั้งอยู่บนฐานความรู้เชิงลึกอันเกี่ยวกับการลงทุนของเราในบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทพลังงานในตลาดเกิดใหม่

บริษัทพลังงานในตลาดเกิดใหม่

Eastspring Singapore มีส่วนร่วมในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้ประกอบการท่าเรือในเอเชีย

ผู้ประกอบการท่าเรือในเอเชีย

Eastspring Singapore ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย

บริษัทผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซีย

Eastspring Malaysia ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงาน

บริษัทพลังงานในอินโดนีเซีย

บริษัทพลังงานในอินโดนีเซีย

Eastspring Indonesia ยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจและความโปร่งใส

ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าหลากหลายและกลุ่มสินค้าเฉพาะในเอเชีย

ผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าหลากหลายและกลุ่มสินค้าเฉพาะในเอเชีย

Eastspring Taiwan ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

กลุ่มบริษัทด้านความงามและเครื่องสำอางในเกาหลีใต้

กลุ่มบริษัทด้านความงามและเครื่องสำอางในเกาหลีใต้

Eastspring Korea ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและน้ำมันปาล์ม

การบูรณาการ ESG

Eastspring Investments เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำรวมปัจจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน การบูรณาการ ESG ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนของเรา โดยหลักเกณฑ์การผสานรวมของเราได้มุ่งเน้นไปที่สาระสำคัญและการเป็นเจ้าของแบบมีส่วนร่วม

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ

เราพยายามที่จะระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ESG ที่เกิดขึ้น ทีมการลงทุนได้นำรวมประเด็น ESG กับผลกระทบที่สำคัญต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท ความน่าเชื่อถือทางเครดิต และใบอนุญาตในการดำเนินการให้อยู่ภายในกรอบการวิเคราะห์การลงทุน การตัดสินใจลงทุน และการเฝ้าติดตามการถือครองอย่างมีส่วนร่วม โดยในกระบวนการบูรณาการ ESG นั้น ทีมการลงทุนจะพัฒนาการประเมินข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นองค์รวมสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงของบริษัทและการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับ ESG

กลยุทธ์เชิงปริมาณ

ESG ถูกรวมเข้าเป็นอีกหนึ่งสายงานในโครงการวิจัยของเราอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราทำการวิจัยเกี่ยวกับสัญญาณค่าอัลฟ่า รวมถึงสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ ESG ที่มีความสำคัญโดยใช้ข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ เราพยายามหาและตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่าอัลฟ่าของ ESG ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกลยุทธ์ของเราดีขึ้นและปัจจัยเสี่ยง ESG ที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในกลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์เชิงปริมาณ
สินทรัพย์ส่วนบุคคล

สินทรัพย์ส่วนบุคคล

ปัจจัย ESG ได้รับการประเมินระหว่างการทำ due diligence ในขณะที่ดำเนินการพิจารณาการลงทุนที่คาดหวังและในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการลงทุนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดการถือครอง ทีมการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกได้รับความไว้วางใจในการแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน และปัจจัย ESG นั้นก็อยู่ภายในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทีมการลงทุนดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดของ ESG และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งจัดการและติดตามความเสี่ยง ESG หลังจากที่เข้าลงทุนแล้วไปจนกว่าจะสิ้นสุดการถือครอง

สำรวจเส้นทางสู่จุดหมายด้านความยั่งยืน

in insights

ESG

สำรวจเส้นทางสู่จุดหมายด้านความยั่งยืน

22 ธ.ค.

เอเชียมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ net zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุท ...

ของเล็กๆชิ้นนี้จะช่วยให้คุณลดการสร้างขยะให้ง่ายขึ้น !

in insights

ESG

ของเล็กๆชิ้นนี้จะช่วยให้คุณลดการสร้างขยะให้ง่ายขึ้น !

19 พ.ย.

ของเล็กๆชิ้นนี้จะช่วยให้คุณลดการสร้างขยะให้ง่ายขึ้น ! หลอดพับขนาดเล็กที่พกพาสะดวก มาพร ...

กระหายความสำเร็จในแบบอินเดีย

in insights

ESG

กระหายความสำเร็จในแบบอินเดีย

16 ก.ย.

ในขณะที่เมืองทางตะวันตกอาจมองว่าบริการเดลิเวอรี่ส่งอาหารกลางวันเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงค ...

ชัยชนะ ‘สีเขียว’

in insights

ESG

ชัยชนะ ‘สีเขียว’

16 ก.ย.

คุณสามารถจินตนาการอนาคตสีเขียวได้หรือไม่? ด้วยการถือกำเนิดของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเ ...

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

in insights

ESG

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

16 ก.ย.

คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศอินเดียมีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (e-rickshaws) มากกว่าจำนวนรถยนต์พล ...

จาก ‘ผืนทราย’ สู่ ‘แซนด์วิช’ กับนวัตกรรมการปลูกมะเขือเทศในทะเลทราย

in insights

ESG

จาก ‘ผืนทราย’ สู่ ‘แซนด์วิช’ กับนวัตกรรมการปลูกมะเขือเทศในทะเลทราย

16 ก.ย.

วิธีการเพาะปลูกรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ช่วยให้ฟาร์มในประเทศสหรัฐอาหรับเ ...

ชาร์จพลังให้โลกด้วยพลังงานจากอวกาศ

in insights

ESG

ชาร์จพลังให้โลกด้วยพลังงานจากอวกาศ

09 พ.ค.

ในอนาคตอันใกล้ญี่ปุ่นอาจมีแหล่งพลังงานแห่งใหม่มาไกลจากนอกโลกด้วยแนวคิดการสร้างระบบผ ...

แก้วิกฤตน้ำ... ทำอย่างไร?

in insights

ESG

แก้วิกฤตน้ำ... ทำอย่างไร?

09 พ.ค.

รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถอยู่รอดได้ถึงสามสัปดาห์โดยไม่มีอาหาร (ยกตัวอย่าง มห ...

อยากพูดเรื่องภาวะโลกร้อนเหรอ?

in insights

ESG

อยากพูดเรื่องภาวะโลกร้อนเหรอ?

09 พ.ค.

กลุ่มคนจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเปิดตัวอิโมจิภายใต้ธีมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่ ...

มหัศจรรย์พลาสติกกับการ “รักษ์โลก” อย่างมีสไตล

in insights

ESG

มหัศจรรย์พลาสติกกับการ “รักษ์โลก” อย่างมีสไตล

09 พ.ค.

ปริมาณขยะพลาสติกในทะเลจะมีมากกว่าจำนวนปลา1