สิ่งที่ต้องเตรียม


  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
  3. ลายเซ็นต์บนกระดาษขาว
  4. กรุณาใช้อุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพได้ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องถ่ายภาพ เนื่องจากต้องมีการถ่ายภาพในขณะทำการเปิดบัญชี

คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ


  1. สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ไม่เป็นบุคคลอเมริกันที่กําหนดภายใต้ FATCA
  3. ไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายห้ามมิให้ทำธุรกรรมกับบริษัท

คำแนะนำจาก Eastspring


  1. ชื่อบัญชีที่เปิดควรเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิเสธการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชี
  2. ชื่อบัญชีที่เปิดควรเป็นชื่อบัญชีเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารปฏิเสธการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชี
  3. ในกรณีที่ผู้ลงทุนพำนักอยู่ในต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) ผู้ลงทุนควรเลือกบัญชีเงินฝากของธนาคารทหารไทยเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์