1. บลจ.อีสท์สปริง ได้พยายามนำเสนอข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ www.eastspring.co.th และเว็บไซต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดได้ ถึงแม้ว่าบริษัทได้พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบแล้วก็ตาม
  2. บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเตอร์เนต และระบบสื่อสารที่ผู้ลงทุน และผู้เยี่ยมชมใช้เพื่อเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ www.eastspring.co.th รวมถึงเว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
  3. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.eastspring.co.th อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
  4. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
  5. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต