ผู้จัดการกองทุน

กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)

 • พัชราภา มหัทธนกุล
 • ดาราวรรณ ประกายทิพย์
 • สมิทธ์ ศักดิ์กำจร
 • วีรชัย จันเป็ง
 • ศตนนท์ ทัน
 • เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
 • วสวัตติ์ จิรวิชญ
 • นันทรา ลายจุด
 • ฤทธิพร ส่งเสริมสวัสดิ์

กองทุนต่างประเทศ (Foreign Fund)

 • ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
 • พรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์

กองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

 • ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
 • วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
 • วิภาสิริ เกษมศุข
 • รัชนิภา พรรคพานิช
 • สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
 • สิทธิ ธีรกุลชน

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

 • วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล