กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

 • ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
 • วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
 • วิภาสิริ เกษมศุข
 • รัชนิภา พรรคพานิช
 • สุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
 • สิทธิ ธีรกุลชน
 • ธารดร เขียวมีส่วน

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

 • พัชราภา มหัทธนกุล
 • สมิทธ์ ศักดิ์กำจร
 • วีรชัย จันเป็ง
 • ศตนนท์ ทัน
 • เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
 • นันทรา ลายจุด
 • ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ (เพื่อบริหารเงิน)

กองทุนรวมตราสารผสม (Mixed Fund)

 • ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
 • วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
 • พัชราภา มหัทธนกุล
 • สมิทธ์ ศักดิ์กำจร
 • วีรชัย จันเป็ง
 • เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม
 • ดาราวรรณ ประกายทิพย์
 • กมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

กองทุนรวมต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

 • ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
 • รุจิรา เข็มเพชร
 • วัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์
 • ปริพนธ์ ศรีบุญ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (REIT and Infrastructure Fund)

 • ดาราวรรณ ประกายทิพย์
 • กมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

 • วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
 • ธารดร เขียวมีส่วน