ติดต่อเรา


ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน หรือแจ้งปัญหาข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกรอกรายละเอียดในช่องรับข้อมูลที่จัดไว้ให้


บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105565112264

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน : 1725

สำนักงาน: 02-838-1800
อีเมล์: contactus.th@eastspring.com