ติดต่อสอบถาม/ แจ้งปัญหา
  • ติดต่อสอบถาม/ แจ้งปัญหา
  • แนะนำติชม
  • ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์
  • การแจ้งเบาะแส

ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน หรือแจ้งปัญหาข้อมูลกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกรอกรายละเอียดในช่องรับข้อมูลที่จัดไว้ให้บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำนักงาน: 02-838-1800
อีเมล์: contactus.th@eastspring.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105565112264

 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด