closeicon filtericon Filter
closeicon

searchimg
filtericon


in insights

ตราสารทุน

มุมมองการลงทุน ประจำเดือนมิถุนายน

เราเชื่อว่าโมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงต่อไป ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีแนวโน้มขยายตัวช้าลงในที่สุด 

  • 21 มิ.ย.