หุ้นคุณภาพดีมีทั่วโลก

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจไหนที่สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการได้ ก็สามารถเข้ามาทดแทนธุรกิจเดิมๆ ได้ภายในเวลาไม่นาน สิ่งนี้เรียกว่า Disruption ธุรกิจเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมและเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจและสังคมของเราเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง หากผู้ลงทุนมีกลยุทธ์ที่ดี การเลือกกระจายการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆ ธุรกิจที่มีความทันสมัย มีศักยภาพ รวมถึงธุรกิจที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โลก ย่อมส่งผลให้เงินลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

TMBGQG ตอบโจทย์การลงทุน

สำหรับกองทุนหุ้นทั่วโลกคุณภาพมอร์นิ่งสตาร์ระดับห้าดาว ที่มีแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ ไม่จำกัดอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง นั่นคือกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) ซึ่งมีพันธมิตรผู้จัดการกองทุนมืออาชีพระดับสากลคือ Wellington Management Company LLP ผ่านกองทุนหลักที่ชื่อ Wellington Global Quality Growth Fund กองทุนนี้คัดกรองหุ้นหลายพันบริษัททั่วโลก แล้วเลือกลงทุนเพียงไม่ถึงร้อยบริษัท ในการสร้างพอร์ตลงทุน

โดยหลักการคัดกรองบริษัทที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยการพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว ให้ความสำคัญกับปัจจัยของกระแสรายได้ พิจารณาถึงโมเดลธุรกิจที่มีคุณภาพและเหนือกว่าคู่แข่งรวมถึงความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้ดี อีกทั้งให้ความสำคัญกับธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล )ESG) เป็นต้น

เพิ่มโอกาสลงทุนหุ้นคุณภาพ

ธีมการลงทุนล่าสุดของ Wellington Global Quality Growth มุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีและบริการที่ให้ความสำคัญกับ AI ให้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการที่มีรายได้เติบโตสม่ำเสมอจากการใช้ประโยชน์จาก Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจเครื่องมือการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์แก้ปัญหาของโลก รวมถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจที่จะช่วยให้เกิดการบริโภค ธุรกิจเพื่อสุขภาพ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีให้เติบโตขึ้น

สำหรับพอร์ตการลงทุนล่าสุด ณ 31 มกราคม 2562 กองทุนเข้าไปลงทุนในหุ้นบริษัทให้บริการด้านการเงินอย่าง Visa เป็นต้น โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้ได้ที่ TMBGQG

จัดทัพลงทุน ด้วยกองทุนรวม

นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีแล้ว การจัดสรรสัดส่วนของเงินเป็น “ทัพลงทุน” จะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดสรรการลงทุนเป็น 3 ส่วนเหมือนการจัดทีมฟุตบอล

กองหน้า เน้นสร้างความมั่งคั่งระยะยาว 5-7 ปีขึ้นไป ลงทุนในหุ้นทุน

กองกลาง เน้นสร้างกระแสรายได้ 2-4 ปี ลงทุนในตราสารหนี้

กองหลัง เน้นเป็นค่าใช้จ่ายและเงินสำรอง 1-12 เดือน ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

การกระจายการลงทุนไปยังหุ้นคุณภาพต่างประเทศผ่านกองทุน TMBGQG กองทุนคุณภาพมอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจในการเสริมทัพ “กองหน้า” สามารถเป็นกองทุนหลักในส่วนหุ้นต่างประเทศให้กับพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลก สามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.www.eastspring.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • ข้อมูลกองทุนหลัก https://www.bloomberg.com/quote/WELGDGA:LX ณ 19 พย 61
  • ข้อมูลกองทุน 5 ดาวจาก www.morningstarthailand.com ณ 24 ต.ค. 61

คำเตือน:

  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
  • กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 จาก 8 ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 จาก 5 โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีหุ้นทั่วโลก
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ช่องทางติดต่อ