กำจัดวัชพืช

การเข้าใจภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นสามารถนำมาสู่การเก็บเกี่ยวดอกผลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เจาะลึกไปยังคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจด้วยข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้น

พันธบัตร แทนด้วยคำพูดง่ายๆ ว่า "IOU" (I Owe yoU) ระหว่างคุณ (ผู้ให้กู้) และบริษัทหรือรัฐบาล (ผู้กู้) สินทรัพย์ประเภทนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนามตราสารหนี้ เพราะจ่ายดอกเบี้ยหรือคูปองอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงอายุพันธบัตร (tenure)

ประเภทตราสารหนี้และธีมการลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน