รู้สภาพเส้นทาง

การเข้าใจภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นสามารถนำมาสู่การเก็บเกี่ยวดอกผลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เจาะลึกไปยังคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจด้วยข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้น

The term ESG was formalised in 2005 following an initiative to incorporate the factors associated with the 3 pillars, Environment, Social and Governance, in capital market investments. ESG has become increasingly important to the investment community on the premise that integrating these factors will in the long-term lead to sustainable economies.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ESG

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน