ปฏิทินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชื่อกองทุน การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
  ธนชาตธีรสมบัติ
T-TSB
 ทุกวันที่ 25 ของเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม
  ธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
T-GlobalBond
 ทุกวันที่ 31 ของเดือน มกราคม และกรกฎาคม
  ธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์
T-GlobalEnergy
 ทุกวันที่ 31 ของเดือน มกราคม และกรกฎาคม
  ธนชาตทองคำแท่ง-H
TGoldBullion-H
 ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม
  ธนชาตทองคำแท่ง-UH
TGoldBullion-UH
 ทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม
  ธนชาต Low Beta
T-LowBeta
 ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม, 30 พฤศจิกายน
  ธนชาต Prime Low Beta
T-PrimeLowBeta
 ทุกวันที่ 30 พฤษภาคม และ/หรือ 30 พฤศจิกายน
  ธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน
T-GlobalESG
 ทุกวันที่ 30 ของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฏาคม และตุลาคม
  ธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
T-INCOMEAI
 คลิก
  ธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้
  ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
T-IncomePropAI
 คลิก