ปฏิทินกองทุนแสดงวันจดทะเบียนและวันครบอายุกองทุน

ชื่อกองทุน อายุโครงการ วันจดทะเบียน วันครบอายุกองทุน
  กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(TFixed3Y1AI)
3 ปี
8 ก.พ. 2562
1 ก.พ. 2565
  กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(TFixed3Y2AI)
3 ปี
11 เม.ย. 2562
9 พ.ค. 2565
  กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(TFixed3Y11M1AI)
3 ปี
11 เดือน
31 ก.ค. 2561
23 มิ.ย. 2565
  กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(TFixed4Y10M1AI)
4 ปี
10 เดือน
3 ส.ค. 2561
8 มิ.ย. 2566
  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(T-ES-Fix2Y1MAI)
2 ปี 1 เดือน
10 มี.ค. 2564
3 เม.ย. 2566
  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
(T-ES-Fix2Y1M2AI)
2 ปี 1 เดือน
22 มี.ค. 2564
3 เม.ย. 2566
  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y1
(T-ES-FIX1Y1)
1 ปี
10 ส.ค. 2564
26 ส.ค. 2565
  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y2
(T-ES-FIX1Y2)
1 ปี
10 ส.ค. 2564
26 ส.ค. 2565
  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y3
(T-ES-FIX1Y3)
1 ปี
17 พ.ย. 2564
25 พ.ย. 2565
  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 1Y4
(T-ES-FIX1Y4)
1 ปี
17 พ.ย. 2564
25 พ.ย. 2565