searchimg

2566

รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566)

22 พ.ย. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566)

22 พ.ย. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

22 พ.ย. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 คลิก

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 5 กองทุน

17 พ.ย. 2566

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 5 กองทุน คลิก
ES-GF คลิก
ES-GINFRA คลิก
ES-GCG คลิก
ES-GSBOND คลิก
ES-GINNO คลิกการรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566)

24 ต.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 คลิก

 

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

24 ต.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 คลิก

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566)

24 ต.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 คลิก

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2566)

25 ก.ย. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2566)

รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546

รายละเอียด

 

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545

รายละเอียด

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

25 ก.ย. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที􀃉ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558

รายละเอียด

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2566)

25 ก.ย. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2566) รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที􀃉เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียด

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566)

23 ส.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566) รายละเอียด

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) รายละเอียด

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

23 ส.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566)

23 ส.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566) รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รายละเอียด

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566)

24 ก.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566)

24 ก.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี􀃊 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

24 ก.ค. 2566

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 คลิก