searchimg

2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567)

23 พ.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)

23 พ.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 คลิก


การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567)

23 พ.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คลิก

การแก้ไขชื่อกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

29 เม.ย. 2567

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 166 กองทุน คลิก
ตารางรายชื่อแก้ไขโครงการ
คลิก
ตารางแก้ไขแบบสำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นการทั่วไป
คลิก
ตารางแก้ไขแบบขอความเห็นชอบจากสำนักงาน คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567)

23 เม.ย. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2567 คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชาระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 สาหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 11 เมษายน 2567 คลิก

 

 

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

23 เม.ย. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567)

23 เม.ย. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 เมษายน 2567 คลิก

 

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2567)

25 มี.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2567) click

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2567 click

รายงานความคืบหน้าในการชาระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2567 click

 

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

25 มี.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) click

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558
สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 click

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567)

25 มี.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) click

รายงานความคืบหนาในการชำระบัญชี กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI)  click

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

23 ก.พ. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

23 ก.พ. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) คลิก

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 คลิก

 

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 คลิก

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

23 ก.พ. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) คลิก
รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที􀃉เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 คลิก


การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

23 ม.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดออมสินพูลทวีตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) และกองทุนเปิดออมสินพูลผลตราสารหนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567) รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมออมสินพูนผลตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 24 เมษายน 2546 รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดออมสินพูนทวีตราสารหนี้ วันที่เลิกกองทุน 12 กุมภาพันธ์ 2545 รายละเอียด

 

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

23 ม.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) รายละเอียด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์6 วันที่ครบกำหนดอายุและเลิกกองทุน 31 สิงหาคม 2558 รายละเอียด

 

 

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

23 ม.ค. 2567

การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567) รายละเอียด

 

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565 รายละเอียด