29 ต.ค. 2562

ภาพข่าวประชาสัมพันธ

มูลนิธิทีเอ็มบีรับมอบเงินสนับสนุนจาก ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง (TMBAM Eastspring) เพื่อต่อยอดโครงการไฟ-ฟ้า สร้างสรรค์กิจกรรมจุดประกายเยาวชนและชุมชน


นายปิ ติตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีรับมอบเงินสนับสนุนกว่า 1.5 ล้านบาท จาก ดร. สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า ในการ สร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ พร้อมจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่ สังคมอย่างยั่งยืน โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก 10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุน รวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย พร้ อมได้รับมอบเงินสนับสนุนที่งาน “FAI-FAH ART FEST 2019 เด็ก ธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ณ ทีเอ็มบี ส านักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆน