08 เม.ย. 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring)  ได้รับรายงานว่า มีพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานที่ชั้น 9 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่า ติดเชื้อโควิด-19 และได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

 

covid pic

 

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ โดยได้ทำความสะอาดอาคารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ (Big Cleaning) เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมีนโยบายให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่สามารถทำงานจากที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เป็นต้นไป  การดำเนินงานทุกอย่างของบริษัทจะยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากทุกหน่วยงานขององค์กรเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับไว้แล้ว ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติแบบเดียวกับการแพร่ระบาดใหญ่ในปีที่ผ่านมาที่ได้เริ่มให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านและติดตามผลตลอดมาตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรก และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้น การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เคยมีอุปสรรคใดใดที่แก้ไขมิได้

สำหรับพนักงานที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิดนั้นได้เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล รวมทั้งจะกักตนเองอยู่ที่บ้านสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทจะได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการแจ้งรายงานละเอียดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบโดยทันที

 

บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ และบริษัทยังคงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน การทำธุรกรรมกองทุนรวมและธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนเช่นเดิมทุกประการ สำหรับลูกค้า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำธุรกรรม หรือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1725 หรือ 02-126-8300 หรือธุรกรรมออนไลน์ที่ www.tmbameastspring.com หรือ www.thanachartfundeastspring.com

 

                                                                                                                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                                                   TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring