ที่สุดแห่งความภูมิใจที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รับรางวัลชนะเลิศ 6 ปีซ้อน (2558-2563) ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดการแบบกองทุนร่วม (Pooled Fund) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Eastspring มอบผลิตภัณฑ์ ทางเลือกการลงทุนและการบริการด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการมอบอำนาจ 3 ประการให้แก่สมาชิก

Power of a Clear Goal

  • โปรแกรม Retire Rich Workbook ช่วยจำลองผลการลงทุนในอนาคตของคุณ
  • ทีมที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำโทร.1725

Power of Choices

  • เลือกลงทุนได้ครอบคลุมใน 6 ประเภทสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดเงิน ตราสารหนี้ กองทุนแบบผสม หุ้นทั้งในและต่างประเทศ และสินทรัพย์
  • นโยบายลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Target Retirement Fund) ผ่านทีมผู้จัดการกองทุนที่ช่วยปรับพอร์ตลงทุนให้โดยอัตโนมัติ

Power of Execution

  • FundLink M ช่องทางบริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
  • คำนวณราคาซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ทุกวันทำการ (ภายในเวลา 13.30 น.) พร้อมฟังก์ชั่นปรับพอร์ตลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Rebalance)