ก้าวไปอย่างมั่นใจกับ Eastspring Investments

ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

Eastspring Investments เน้นบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

เรามีกระบวนการจัดการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีคณะกรรมการบริหารการลงทุน หรือ Investment Policy Committee (IPC) เป็นผู้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างรอบด้าน เพื่อติดตามแผนการลงทุนและปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีทีมบริหารความเสี่ยง ที่ทำงานอย่างมีประมิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า .... ทุกการลงทุนได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ เพียงพอ ทุกเม็ดเงินของท่านได้รับการจัดการตรงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรก

บริการเหนือระดับสำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ท่านจะได้รับสถานะการลงทุนที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีรายงานรายเดือนจัดส่งให้ท่านเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ท่านไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

ด้วยบริการที่ทันสมัย ท่านสามารถติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ทุกที่ ทุกเวลา กับ บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

  • ข้อมูลพื้นฐานของท่าน (นโยบายการลงทุน/เงื่อนไขการลงทุน)
  • รายการเดินบัญชีของท่าน (ความเคลื่อนไหว/การซื้อขายสินทรัพย์)
  • ผลการดำเนินงาน (กำไร/ขาดทุน)
  • สถานะการลงทุน (สินทรัพย์ที่ลงทุน)