ก้าวแรกสู่เป้าหมายการลงทุนกับกองทุนส่วนบุคคลของ Eastspring Investments

ขั้นตอนง่ายๆ กับการใช้บริการกองทุนส่วนบุคคล

เพียงท่านได้พบปะกับทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา เพื่อทำความรู้จักตัวตนและประเมินลักษณะการลงทุนที่ตรงใจให้มากที่สุด โดยนักวางแผนการเงินจะสอบถามความต้องการลงทุน และทำแบบประเมินเพื่อออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด

เมื่อเข้าใจถึงความต้องการของท่านแล้ว นักวางแผนการเงินและทีมบริหารเงิน จะร่วมกันจัดทำแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านและโอกาสการลงทุนของสินทรัพย์ต่างๆในขณะนั้น ในแผนการลงทุนจะประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท และผลตอบแทนที่คาดหวังได้

นักวางแผนการเงินจะนำเสนอแผนการลงทุนให้กับท่าน ซึ่งท่านสามารถขอให้ปรับปรุงได้หากเห็นว่ายังไม่ตรงตามความต้องการหรือยังไม่ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ แต่หากท่านพึงพอใจแผนการลงทุนที่เรานำเสนอแล้ว ก็จะทำสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลต่อไป หลังจากนั้นทีมบริหารเงินจะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ในระหว่างทาง Eastspring Investments ยังติดตามประเมินผลและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้หากท่านประสงค์จะปรับเปลี่ยนการลงทุนในบางส่วนก็สามารถแจ้งให้เราดำเนินการได้

นักวางแผนการเงินจะเข้าพบลูกค้าเป็นประจำเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ รวมทั้งมีการส่งรายงานเป็นประจำทุกเดือน