การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง

ทั้งนี้ สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบางกองทุน จะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างดังนี้

ทั้งนี้ สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนบางกองทุน จะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด

ราคาในการ  สับ- เปลี่ยนออก1 ณ วัน

ราคาในการ สับ- เปลี่ยนเข้า2 ณ วัน

กองทุนต้นทาง

กองทุนปลายทาง

ประเภทกองทุน

กองทุน

ประเภทกองทุน

กองทุน

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส1

(หมายเหตุ1 : ไม่สามารถสับเปลี่ยนไปกองปลายทางประเภท LTF)

ทุกประเภท

ทุกกอง
(ยกเว้น กองทุนรวม FIF)

T

T

กองทุนรวม FIF

Asian Bond
Emerging Bond
Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
Global Income
Global Smart Bond
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index
US Blue Chip Equity
ยูโรเปี้ยน โกรท
German Equity
โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Income Allocation
Global Quality Growth
Global Capital Growth
Autonomous Technology and Robotics
Fintech Innovation
Genomic Revolution
Next Generation Internet
Global Innovation
 Global Core Equity
Dynamic Leisure and Entertainment
Emerging Active Equity
Asia Active Equity 
China Equity Index
China Opportunity
China A Active
Vietnam Active Equity
Star50 Chinese Technology
India Active Equity
Japan Equity
Japan Active Equity
Asia Pacific Property Flexible
Global Property
Global Infrastructure Equity โกลด์ ฟันด์
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ฟันด์
Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF
Global Innovation RMF
Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Vietnam Active Equity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF
Global Property RMF

T

T*

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ตราสารตลาดเงิน/
สารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

T

T+1

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF

T

T

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T

T

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T

T

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index
ยูโรเปี้ยน โกรท
โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Asia Active Equity
China Equity Index
China Opportunity

โกลด์ ฟันด์
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ฟันด์

Global Bond Fund RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF

โกลด์ สิงคโปร์ RMF

T

T*

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

T

T+1

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T

T

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO25 ปันผล LTF

T

T

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index
China Equity Index

โกลด์ ฟันด์
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ฟันด์

Global Bond Fund RMF
US500 RMF

โกลด์ สิงคโปร์  RMF

 

T

T*

กองทุนรวมผสม

อินคัมพลัส

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T

T+2

กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T

T+3

ตราสารทุน (หุ้น)

 

 

 

 

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

 

 

 

 

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ

ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

ธนบดี RMF

T

T+1

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

 

T

T

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO25 ปันผล LTF
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

T

T

กองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล

T

T

 

 

กองทุนรวม FIF

 

 

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index
Global Quality Growth
Emerging Active Equity
China Equity Index
China Opportunity
Japan Active Equity
Asia Pacific Property Flexible
โกลด์ ฟันด์
โกลด์ สิงคโปร์
ออยล์ฟันด์
Global Bond Fund RMF
US500 RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF

 

T

T*

ตราสารทุน (หุ้น)

กองทุนรวมหุ้น
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T

T+1

กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T

T+4

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

T

T+3

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T

T+3

กองทุนรวม FIF

 

Global Income
Global Quality Growth
Emerging Active Equity
China Opportunity
Japan Active Equity

T

T*+2*

 

กองทุนรวม FIF

โกลบอล เรียล รีเทิร์น
ยูโรเปี้ยน โกรท
Asia Active Equity

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*

T*+3

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

T*

T*+2

Global Income

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*

T*+2

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น                         
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง               
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*

T*+1

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*

T*+1

กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

T*

T*+1

 

 

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
World Equity Index

Emerging Markets Equity Index
US500 Equity Index

โกลด์ ฟันด์
ออยล์ฟันด์

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                         
ธนบดี RMF

T*

T*+2

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T*

T*+1

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น                          
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง               
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*

T*+1

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

  JUMBO 25 ปันผล LTF

T*

T*+1

 

China Equity Index

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
ธนบดี RMF

T*

T*+1

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T*

T*

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*

T*

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*

T*

China Opportunity

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี                                        
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส

T*

T*+3

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

T*

T*+2

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*

T*+2

กองทุนรวม      
ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
 เฟล็กซิเบิ้ล

T*

T*+1

Dynamic Leisure and Entertainment

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                       

T*

T*+2

Autonomous Technology and Robotics
Fintech Innovation
Genomic Revolution
Next Generation Internet
Star50 Chinese Technology

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                    
ธนบดี   
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                           

T*

T*+3

Global Infrastructure Equity
Global Property
Global Innovation

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                    
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                                                                  

T*

T*+4

 

Asia Pacific Property Flexible

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                    
ธนบดี                                        
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                           

T*

T*+4

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*

T*+3

Asian Bond
Emerging Bond
Global Smart Bond
Income Allocation
Global Capital Growth
Global Core Equity
US Blue Chip Equity
China A Active
India Active Equity
Japan Equity

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี                                        
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                           

T*

T*+3

Vietnam Active Equity

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี                                        
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                           

T*

T*+5

Global Quality Growth
Emerging Active Equity
Japan Active Equity

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี 
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                                                                 

T*

T*+3

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

T*

T*+2

กองทุนรวม      
ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล

T*

T*+1

German Equity

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                   
ธนบดี   
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                                                               

T*

T*+2

 

โกลด์ สิงคโปร์

 

ตราสารตลาดเงิน/
ตราสารหนี้ระยะสั้น

ธนรัฐ                                   
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส                                                                           
ธนบดี RMF

T*

T*+2

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์

ธนไพศาล RMF

T*

T*+1

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

T*

T*+1

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50

SET50 ปันผล

JUMBO 25

SET50 RMF

JUMBO 25 RMF

JUMBO PLUS ปันผล LTF

JUMBO 25 ปันผล LTF

T*

T*+1

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T

T

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T

T

กองทุนรวม            ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T

T

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF
Global Innovation RMF
Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Vietnam Active Equity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF
Global Property RMF

T

T*

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T

T+1

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T

T

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T

T

กองทุนรวม             ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T

T

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF
Global Innovation RMF
Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Vietnam Active Equity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF
Global Property RMF

T

T*

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T

T+3

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T

T+2

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T

T+2

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T

T+1

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF
Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Vietnam Active Equity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF

T

T*+1*

Global Innovation RMF
Global Property RMF

T

T*

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T

T+1

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T

T

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T

T

กองทุนรวม                ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T

T

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF
Global Innovation RMF
Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Vietnam Active Equity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF
Global Property RMF

T

T*

กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T

T+4

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T

T+3

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T

T+2

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T

T+2

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Global Quality Growth RMF
Emerging Active Equity RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Vietnam Active Equity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
โกลด์ สิงคโปร์  RMF

T

T*+2*

Global Innovation RMF
Global Property RMF

T

T*+1*

กองทุนรวม FIF

Global Quality Growth RMF
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF
Asia Active Equity RMF
China Opportunity RMF
Star50 Chinese Technology RMF
Japan Equity RMF
Emerging Active Equity RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T*

T*+3

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T*

T*+2

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*

T*+2 

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T*

T*+2

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T*

T*+1

กองทุนรวม FIF

Global Bond Fund RMF
Global Income RMF
US500 RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T*

T*+2

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T*

T*+1

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*

T*+1

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T*

T*+1

กองทุนรวม         ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T*

T*+1

กองทุนรวม FIF

โกลด์ สิงคโปร์  RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T*

T*+2

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T*

T*+1

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*

T*+1 

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T*

T*+1 

กองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T*

T*

กองทุนรวม FIF

Global Innovation RMF
Global Property RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T*

T*+4

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T*

T*+3

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*

T*+3 

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T*

T*+3

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T*

T*+2

 

 

กองทุนรวม FIF

 

 

Vietnam Active Equity RMF

ตราสารตลาดเงิน

ธนบดี RMF

T*

T*+5

ตราสารหนี้

ธนไพศาล RMF
ธนไพบูลย์ RMF

T*

T*+4

กองทุนรวมผสม

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF

T*

T*+4

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50 RMF
JUMBO 25 RMF

T*

T*+

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล RMF

T*

T*+3

ตราสารทุน (หุ้น)
(
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF

กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
 JUMBO 25

T

T

กองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล

T

T

ตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว)

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF
JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF

T

T

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF

กองทุนรวมผสม

Thai Mid Small Minimum Variance

T

T+2

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
 JUMBO 25

T

T+2

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(อสังหาริมทรัพย์)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ้ล

T

T+2

ตราสารทุน (หุ้น)
(กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว)

JUMBO25 ปันผล LTF
JUMBO PLUS ปันผล LTF

T

T+2