ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชื่อกองทุน

วันที่จะได้รับเงินคืน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง

ธ.ทหารไทยธนชาต

ธ. ไทยพาณิชย์
ธ. กรุงเทพ
ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย
ธ. ยูโอบี 
ธ. กรุงศรีอยุธยา 
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ทิสโก้
และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

ตราสารตลาดเงิน/ ตราสารหนี้
ระยะสั้น

ธนรัฐ
ธนบดี
ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
ธนบดี RMF1

 

บริหารเงิน
อินคัม พลัส
ธีรสมบัติ
ตราสารหนี้ 3 เดือน#34
ตลาดเงิน RMF1
ตราสารหนี้ RMF1
พันธบัตร RMF1
ตราสารหนี้ SSF2

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+1 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+1 วันทำการ
(หลัง 12.00 น.)

ตราสารหนี้

ธนวัฒน์
ธนไพศาล RMF1
ธนไพบูลย์ RMF1

ธนสาร

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+2 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+2 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

กองทุนรวมผสม

จัดทัพลงทุน ระยะสั้น 
จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง
จัดทัพลงทุน ระยะยาว

เจริญทรัพย์ปันผล
ไดนามิก มิกซ์
ออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30
มัลติ อินคัม
เสถียรทรัพย์ปันผล
ทุนทวี 1
มิกซ์ ฟันด์ RMF1

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+2 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+2 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

อินคัมพลัส

 

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+3 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+3 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

Thai Mid Small Minimum Variance
ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ RMF1

 

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+4 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+4 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

 

ชื่อกองทุน

วันที่จะได้รับเงินคืน

ประเภทกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง

ธ.ทหารไทยธนชาต
(หลังเวลา 10.00 น.)

ธ. ไทยพาณิชย์
ธ. กรุงเทพ
ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย
ธ. ยูโอบี 
ธ. กรุงศรีอยุธยา 
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ทิสโก้
และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

ตราสารทุน (หุ้น)

SET50
SET50 ปันผล
JUMBO 25
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
SET50 RMF1
JUMBO 25 RMF1
JUMBO PLUS ปันผล LTF2
JUMBO 25 ปันผล LTF2

หุ้นปันผล
หุ้นปันผล 2
หุ้นทุน
หุ้นไทยไฟแนนเชียลเช็คเตอร์
LowBeta
ฟันดาเมนทอล พลัส
เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล
Prime Low Beta
Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย4
พริวิเลจ
SET50
SET50 สะสมมูลค่า
Small Medium Cap
Smart Beta
Low Beta RMF1
SE T50 RMF1
หุ้นทุน RMF1
หุ้นทุนปันผล SSFX2
Big Cap หุ้นระยะยาว2
Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล2
หุ้นระยะยาวปันผล2
Small Medium Cap หุ้นระยะยาว2

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+2 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+2 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ LTF2

 

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+4 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+4 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกองทุน

ชื่อกองทุน

วันที่จะได้รับเงินคืน

กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง

ธ.ทหารไทยธนชาต

ธ. ไทยพาณิชย์
ธ. กรุงเทพ
ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย
ธ. ยูโอบี 
ธ. กรุงศรีอยุธยา 
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ทิสโก้
และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

ทรัพย์สินทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์)

 

พร๊อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
พร๊อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ RMF1

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+4 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+4 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล RMF1

 

ปัจจุบันในภาวะปกติ T+5 วันทำการ
(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T+5 วันทำการ
(หลังเวลา 12.00 น.)

กองทุนรวม FIF

 

ทองคำแท่ง-UH
ทองคำแท่ง-H
ทองคำแท่ง-UH RMF1
ทองคำแท่ง-H RMF1

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+1 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+1 วันทำการซื้อขาย
(หลัง 12.00 น.)

China Equity Index

 

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+2 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+2 วันทำการซื้อขาย
(หลัง 12.00 น.)

Global Bond Fund
โกลบอล บอนด์ ปันผล
Global Income
World Equity Index
Emerging Markets Equity Index
German Equity
US500 Equity Index
Dynamic Leisure and Entertainment
โกลด์ สิงคโปร์
โกลด์ ฟันด์
ออยล์ฟันด์
  Global Bond Fund RMF1
Global Income RMF1
US500 RMF1
โกลด์ สิงคโปร์ RMF1

GIS Global Bond

 

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+3 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+3 วันทำการซื้อขาย
(หลัง 12.00 น.)

ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกองทุน

ชื่อกองทุน

วันที่จะได้รับเงินคืน

กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง

ธ.ทหารไทยธนชาต

ธ. ไทยพาณิชย์
ธ. กรุงเทพ
ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย
ธ. ยูโอบี 
ธ. กรุงศรีอยุธยา 
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ทิสโก้
และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

กองทุนรวม FIF

Asian Bond
Emerging Bond
Global Smart Bond
โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Income Allocation
US Blue Chip Equity
ยูโรเปี้ยน โกรท
Emerging Active Equity
Asia Active Equity 
China Opportunity
China A Active
India Active Equity
Japan Equity
Global Quality Growth
Global Capital Growth
Global Core Equity
Autonomous Technology and Robotics
Fintech Innovation
Genomic Revolution
Next Generation Internet
Star50 Chinese Technology
ยูโรเปี้ยน โกรท RMF1
Asia Active Equity RMF1
China Opportunity RMF1
Japan Equity RMF1
Global Quality Growth RMF1
Emerging Active Equity RMF1
Star50 Chinese Technology RMF1

โกลบอล บอนด์ ฟันด์
โกลบอลเฮลธ์แคร์
อินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์
แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์
โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์
Global Equity Fund
Multi Asset Portfolio
โกลบอล แวยู ฟันด์
China A Acitve
ยุโรป อิคิวตี้
โกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
โกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ไชน่าชาเลนจ์#1
พรีเมียมแบรนดส์ฟันด์
หุ้นโลกยั่งยืน
 อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี
Global Green Energy
Global Smart Bond
Global Capital Growth
Active Bond Plus
โกลบอล บอนด์ RMF1
โกลบอลเฮลธ์แคร์ RMF1
Global Equity RMF1
Global Capital Growth RMF1
China A RMF1
China A SSF2
Global Capital Growth SSF2
Global Technology SSF2

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+4 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T*+4 วันทำการซื้อขาย
(หลัง 12.00 น.)

ตารางการขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกองทุน

ชื่อกองทุน

วันที่จะได้รับเงินคืน

กองทุนเปิดทหารไทย อีสท์สปริง

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง

ธ.ทหารไทยธนชาต

ธ. ไทยพาณิชย์
ธ. กรุงเทพ
ธ. กสิกรไทย
ธ. กรุงไทย
ธ. ยูโอบี 
ธ. กรุงศรีอยุธยา 
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ธ.ทิสโก้
และ ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

กองทุนรวม FIF

Asia Pacific Property Flexible
Global Property
Global Innovation
Global Property RMF1
Global Innovation RMF1
Japan Active Equity

Global Innovation
Global Convertible Bond
ttb smart port 1 preserver
ttb smart port 2 nurturer
ttb smart port 3 balancer
ttb smart port 4 explorer
ttb smart port 5 go-getter
Global Innovation SSF 2
Global Innovation RMF1
เจแปน อิคิวตี้

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T*+5 วันทำการซื้อขาย
(หลัง 12.00 น.)

Vietnam Active Equity
Vietnam Active Equity RMF1

ttb smart port 1 preserver SSF2
ttb smart port 2 nurturer SSF2
ttb smart port 3 balancer SSF2
ttb smart port 4 explorer SSF2
ttb smart port 5 go-getter SSF2

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+6 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ
T*+6 วันทำการซื้อขาย
(หลัง 12.00 น.)

กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+3 วันทาการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติT*+3 วันทำการซื้อขาย(หลัง 12.00 น.)

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity
Global Infrastructure Equity

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+4 วันทาการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติT*+4 วันทำการซื้อขาย(หลัง 12.00 น.)

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย(หลังเวลา 10.00 น.)

ปัจจุบันในภาวะปกติ T*+5 วันทำการซื้อขาย (หลัง 12.00 น.)

https://www.eastspring.co.th/docs/default-source/default-document-library/redemption-investment-units.pdf

T    =   วันทำการ (ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละกองทุน)
T*  =   วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละกองทุน) ทั้งนี้ วันทำการซื้อขาย หมายถึง  วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก  หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม หรือ วันทำการที่มิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทขอสงวนสิทธิสำหรับระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน (วันที่จะได้รับเงินคืน) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างต้นเป็นการชั่วคราวหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยอาจมิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้จะไม่เกินกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดในโครงการกองทุนรวม

 

หมายเหตุ :

  • การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น
  • การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมเพื่อการออม / กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษนั้นอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากรอย่างละเอียด ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน กรุณาตรวจสอบจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถขายได้ และทำรายการขายได้ ที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง
  • การนำเงินเข้า
  • กรณีที่เป็นธนาคาร ทหารไทยธนชาต จะนำเงินเข้าภายในเวลา 10.00 น.
  • กรณีที่เป็น ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธนาคารทิสโก้  และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะได้รับเงินหลัง 12.00 น. วันนั้น
  • กรณีที่เป็นธนาคารอื่นๆ ทาง บลจ. จะนำเช็คเข้าให้ภายในสิ้นวันนั้น
  • ทุกๆ 3 เดือนของรอบการรับคำสั่งรับซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน

4.1     กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 รอบรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมพฤศจิกายน
4.2     กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รอบรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ทุก 5 วันทำการแรกของเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม