บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม ในส่วนของชื่อกองทุนรวมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อของกองทุน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย มีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ชื่อย่อกองทุน (เดิม) ชื่อย่อกองทุน (ใหม่) ชื่อกองทุนภาษาไทย (เดิม) ชื่อกองทุนภาษาไทย (ใหม่) ชื่อกองทุนภาษาอังกฤษ (เดิม) ชื่อกองทุนภาษาอังกฤษ (ใหม่)
I27 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible TMB-ES-APPF ES-APPF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible TMB EASTSPRING Asia Pacific Property Flexible Fund Eastspring Asia Pacific Property Flexible Fund
I34 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics TMB-ES-AUTOMATION ES-AUTOMATION กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics กองทุนเปิดอีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics TMB EASTSPRING Autonomous Technology and Robotics Fund Eastspring Autonomous Technology and Robotics Fund
I39 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment TMB-ES-CHILL ES-CHILL กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment TMB EASTSPRING Dynamic Leisure and Entertainment Fund Eastspring Dynamic Leisure and Entertainment Fund
I31 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active TMB-ES-CHINA-A ES-CHINAA กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active TMB EASTSPRING China A Active Fund Eastspring China A Active Fund
I35 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation TMB-ES-FINTECH ES-FINTECH กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation กองทุนเปิดอีสท์สปริง Fintech Innovation TMB EASTSPRING Fintech Innovation Fund Eastspring Fintech Innovation Fund
I28 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity TMB-ES-GCORE ES-GCORE กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Core Equity TMB EASTSPRING Global Core Equity Fund Eastspring Global Core Equity Fund
I36 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution TMB-ES-GENOME ES-GENOME กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution กองทุนเปิดอีสท์สปริง Genomic Revolution TMB EASTSPRING Genomic Revolution Fund Eastspring Genomic Revolution Fund
I29 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation TMB-ES-IALLO ES-IALLO กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation TMB EASTSPRING Income Allocation Fund Eastspring Income Allocation Fund
I37 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet TMB-ES-INTERNET ES-INTERNET กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet กองทุนเปิดอีสท์สปริง Next Generation Internet TMB EASTSPRING Next Generation Internet Fund Eastspring Next Generation Internet Fund
I38 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology TMB-ES-STARTECH ES-STARTECH กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology กองทุนเปิดอีสท์สปริง Star50 Chinese Technology TMB EASTSPRING Star50 Chinese Technology Fund Eastspring Star50 Chinese Technology Fund
I40 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity TMB-ES-VIETNAM ES-VIETNAM กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity TMB Eastspring Vietnam Active Equity Fund Eastspring Vietnam Active Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน T-CASH ES-CASH กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน Thanachart Cash Management Fund Eastspring Cash Management Fund
กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล T-CSD ES-CSD กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund Eastspring Charoen Sab-Dividend Fund
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล T-DIV ES-DIV กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล Thanachart Dividend Stock Fund Eastspring Dividend Stock Fund
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน T-EQUITY ES-EQUITY กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุน Thanachart Equity Fund Eastspring Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy T-ES-GGREEN ES-GGREEN กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green Energy Thanachart Eastspring Global Green Energy Fund Eastspring Global Green Energy Fund
กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio T-MAP ES-MAP กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio Thanachart Multi Asset Portfolio Eastspring Multi Asset Portfolio Fund
กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล T-PPSD ES-PPSD กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund Eastspring Perm Poon Sab-Dividend Fund
กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล T-STSD ES-STSD กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund Eastspring Sa-Thien Sab Dividend Fund
T01 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น TMBAASF ES-AASF กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะสั้น TMB Asset Allocation Short Term Fund Eastspring Asset Allocation Short Term Fund
T02 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง TMBAAMF ES-AAMF กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง TMB Asset Allocation Medium Term Fund Eastspring Asset Allocation Medium Term Fund
T03 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว TMBAALF ES-AALF กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว กองทุนเปิดอีสท์สปริง จัดทัพลงทุน ระยะยาว TMB Asset Allocation Long Term Fund Eastspring Asset Allocation Long Term Fund
TB2 กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ TMBCB ES-CB กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนวัฒน์ TMB Corporate Bond Fund Eastspring Corporate Bond Fund
I03 กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index TMBCHEQ ES-CHEQ กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Equity Index TMB China Equity Index Fund Eastspring China Equity Index Fund
I12 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity TMBCOF ES-COF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity TMB China Opportunity Fund Eastspring China Opportunity Fund
I23 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity TMBEAE ES-EAE กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Active Equity TMB Emerging Active Equity Fund Eastspring Emerging Active Equity Fund
I24 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond TMBEBF ES-EBF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Bond TMB Emerging Bond Fund Eastspring Emerging Bond Fund
I17 กองทุนเปิดทหารไทย German Equity TMBGER ES-GER กองทุนเปิดทหารไทย German Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity TMB German Equity Fund Eastspring German Equity Fund
I25 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property TMBGPROP ES-GPROP กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Property TMB Global Property Fund Eastspring Global Property Fund
I20 กองทุนเปิดทหารไทย Global Income TMBGINCOME ES-GINCOME กองทุนเปิดทหารไทย Global Income กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income TMB Global Income Fund Eastspring Global Income Fund
I16 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth TMBGQG ES-GQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth TMB Global Quality Growth Fund Eastspring Global Quality Growth Fund
I26 กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity TMBINDAE ES-INDAE กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง India Active Equity TMB India Active Equity Fund Eastspring India Active Equity Fund
I15 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity TMBJE ES-JE กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity TMB Japan Equity Fund Eastspring Japan Equity Fund
I18 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity TMBJPNAE ES-JPNAE กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity TMB Japan Active Equity Fund Eastspring Japan Active Equity Fund
I05 กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ TMBOIL ES-OIL กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์ TMB OIL Fund Eastspring Oil Fund
T09 กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย TMB-THAICG ES-THAICG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นธรรมาภิบาลไทย TMB Thai Equity CG Fund Eastspring Thai Equity CG Fund
TB4 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ TMBTM ES-TM กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ TMB Treasury Money Fund Eastspring Treasury Money Fund
I10 กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index TMBUS500 ES-US500 กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index TMB US500 Equity Index Fund Eastspring US500 Equity Index Fund
I19 กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity TMBUSBLUECHIP ES-USBLUECHIP กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity TMB US Blue Chip Equity Fund Eastspring US Blue Chip Equity Fund
I01 กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index TMBWDEQ ES-WDEQ กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index กองทุนเปิดอีสท์สปริง World Equity Index TMB World Equity Index Fund Eastspring World Equity Index Fund
T08 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance TMBTMSMV ES-TMSMV กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund Eastspring Thai Mid Small Minimum Variance
TB1 กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี TMBMF ES-MF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี TMB Money Eastspring Money Fund
TB6 กองทุนเปิด JUMBO 25 JB25 ES-JB25 กองทุนเปิด JUMBO 25 กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 JUMBO 25 FUND Eastspring JUMBO 25 Fund
TB5 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล TMB50DV ES-SET50DV กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล TMB SET50 Dividend Fund Eastspring SET50 Dividend Fund
I13 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity TMBAGLF ES-ASIA กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity TMB EASTSPRING Asia Active Fund Eastspring Asia Active Equity Fund
I22 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond TMBASIAB ES-ASIANBOND กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Bond TMB Asian Bond Fund Eastspring Asian Bond Fund
กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส T-NFPLUS ES-EQPLUS กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส กองทุนเปิดอีสท์สปริง Equity Fundamental Plus Thanachart Fundamental Plus Eastspring Equity Fundamental Plus Fund
I02 กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index TMBEMEQ ES-EMEQ กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Markets Equity Index TMB EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND Eastspring Emerging Markets Equity Index Fund
PV9 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB-ES- PVD-FIX ES-PVD-FIX กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND Eastspring Fixed Income Fund For Provident Fund
PV8 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB-ES- PVD-STFIX ES-PVD-STFIX กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING SHORT-TERM FIXED INCOME FUND FOR PROVIDENT FUND Eastspring Short-Term Fixed Income Fund For Provident Fund
PV4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB-ES- PVD-TREASURY ES-PVD-TREASURY กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING TREASURY MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND Eastspring Treasury Money Market Fund For Provident Fund
PV1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB-ES-PVD-MONEY ES-PVD-MONEY กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING MONEY MARKET FUND FOR PROVIDENT FUND Eastspring Money Market Fund For Provident Fund
I11 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท TMBEG ES-EG กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth TMB European Growth Fund Eastspring European Growth Fund
TB7 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ TMBGOLD ES-GOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold TMB Gold Fund Eastspring Gold Fund
I07 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ TMBGOLDS ES-GOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore TMB Gold Singapore Fund Eastspring Gold Singapore Fund
I14 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น TMBGRR ES-GRR กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return TMB Global Real Return Fund Eastspring Global Real Return Fund
T05 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล TMBPIPF ES-PIPF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund Eastspring Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย T-INCOMEAI ES-INCOMEAI กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors Eastspring Global Income Fund Not For Retail Investors
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี T-ES-GTech ES-GTECH กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology Thanachart Eastspring Global Technology Fund Eastspring Global Technology Fund
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ T-Healthcare ES-HEALTHCARE กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare Thanachart Global Healthcare Fund Eastspring Global Healthcare Fund
กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 T-Mixed7030 ES-MIXED7030 กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30 Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund Eastspring Opportunities Mixed 70/30 Fund
กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม T-MultiIncome ES-MULTIINCOME กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income Thanachart Multi Income Fund Eastspring Multi Income Fund
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล T-PropInfraFlex ES-PROPINFRAFLEX กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund Eastspring Property and Infrastructure Flexible Fund
กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ T-Privilege ES-PRIVILEGE กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Privilege Equity Thanachart Privilege Equity Fund Eastspring Privilege Equity Fund
T66 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส TMB-T-ES-IPlus ES-IPLUS กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus TMB Thanachart Eastspring Income Plus Fund Eastspring Income Plus Fund
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ T-AsianProp ES-ASIANPROP กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asian Property Thanachart Asian Property Fund Eastspring Asian Property Fund
กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 T-CHChallenge#1 ES-CHCHALLENGE#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Challenge#1 Thanachart China Challenge Fund#1 Eastspring China Challenge#1 Fund
กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ T-DMixed ES-DMIXED กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Mixed Thanachart Dynamic Mixed Fund Eastspring Dynamic Mixed Fund
กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ T-EuropeEQ ES-EUROPEEQ กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Europe Equity Thanachart Europe Equity Fund Eastspring Europe Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ T-GlobalBond ES-GLOBALFI กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income THANACHART GLOBAL BOND FUND Eastspring Global Fixed Income Fund
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ T-GlobalEnergy ES-GLOBALENERGY กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Energy THANACHART GLOBAL ENERGY FUND Eastspring Global Energy Fund
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ T-GlobalValue ES-GLOBALVALUE กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Value THANACHART GLOBAL VALUE FUND Eastspring Global Value Fund
กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ T-PREMIUM BRAND ES-PREMIUMBRAND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Premium Brands THANACHART PREMIUM BRANDS FUND Eastspring Premium Brands Fund
กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta T-PrimeLowBeta ES-PRIMELOWBETA กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta กองทุนเปิดอีสท์สปริง Prime Low Beta Thanachart Prime Low Beta Fund Eastspring Prime Low Beta Fund
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap T-SM Cap ES-SMCAP กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity Thanachart Small Medium Cap Equity Fund Eastspring Small Medium Cap Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta T-SmartBeta ES-SMARTBETA กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta กองทุนเปิดอีสท์สปริง Smart Beta Thanachart Smart Beta Fund Eastspring Smart Beta Fund
O39 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus TMB-T-ES-APlus ES-APLUS กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus กองทุนเปิดอีสท์สปริง Active Bond Plus TMB Thanachart Eastspring Active Bond Plus Fund Eastspring Active Bond Plus Fund
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond T-ES-ConBond ES-CONBOND กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Convertible Bond Thanachart Eastspring Global Convertible Bond Fund Eastspring Global Convertible Bond Fund
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund T-GlobalEQ ES-GLOBALEQ กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity Thanachart Global Equity Fund Eastspring Global Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน T-GlobalESG ES-GLOBALESG กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นโลกยั่งยืน Thanachart Global Sustainable Equity Fund Eastspring Global Sustainable Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H TGoldBullion-H ES-GOLDBULLION-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-H Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged Eastspring Gold Bullion-Currency Hedged Fund
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH TGoldBullion-UH ES-GOLDBULLION-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่ง-UH Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged Eastspring Gold Bullion-Currency Unhedged Fund
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta T-LowBeta ES-LOWBETA กองทุนเปิดธนชาต Low Beta กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta Thanachart Low Beta Fund Eastspring Low Beta Fund
กองทุนเปิดธนชาตธนสาร T-TSARN ES-TSARN กองทุนเปิดธนชาตธนสาร กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร Thanachart Thanasarn Open-End Fund Eastspring Thanasarn Fund
กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ T-TSB ES-TSB กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund Eastspring Thi Ra Sombat Fund
กองทุนเปิดธนชาต SET50 T-SET50 ES-SET50DV2 กองทุนเปิดธนชาต SET50 กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 Thanachart SET50 Fund Eastspring SET50 Dividend Fund 2
กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า T-SET50Acc ES-SET50ACC2 กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 สะสมมูลค่า 2 Thanachart SET50 Accumulate Fund Eastspring SET50 Accumulate Fund 2
กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 T-TTW1 ES-TTW กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทุนทวี Thanachart Tuntawee 1 Eastspring Tuntawee Fund
T07 กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส TMBINCOME ES-DINCOME กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส กองทุนเปิดอีสท์สปริง Dynamic Income TMB Income Plus Fund Eastspring Dynamic Income Fund
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ T-FinanceTH ES-FINANCETH กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นไทย ธุรกิจการเงิน Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund Eastspring Thai Financial Sector Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว T-SMCapLTF ES-SMCAPLTF กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund Eastspring Small Medium Cap LTF
กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว T-BigCapLTF ES-BIGCAPLTF กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว กองทุนเปิดอีสท์สปริง Big Cap หุ้นระยะยาว Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund Eastspring Big Cap LTF
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล T-LowBetaLTFD ES-LOWBETALTFD กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล Thanachart Low Beta Long Term Equity Dividend Fund Eastspring Low Beta Dividend LTF
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล T-LTFD ES-LTFD กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นระยะยาวปันผล Thanachart Long Term Equity Dividend Fund Eastspring Dividend LTF
LF6 กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว JB25 LTF ES-JB25LTFD กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 หุ้นระยะยาวปันผล JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund Eastspring JUMBO 25 Dividend LTF
LF1 กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว JBP LTF ES-JBPLTFD กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO PLUS หุ้นระยะยาวปันผล JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund Eastspring JUMBO PLUS Dividend LTF
RF6 กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ JB25RMF ES-JB25RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ JUMBO 25 Retirement Mutual Fund Eastspring JUMBO 25 RMF
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ T-NMRMF ES-MMRMF กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund Eastspring Money Market RMF
RAB กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBABRMF ES-ABRMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Aggregate Bond Retirement Mutual Fund Eastspring Aggregate Bond RMF
RCO กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBCORMF ES-CORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB China Opportunity Retirement Mutual Fund Eastspring China Opportunity RMF
REA กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBEAERMF ES-EAERMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Emerging Active Equity Retirement Mutual Fund Eastspring Emerging Active Equity RMF
RF8 กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBUS500RMF ES-US500RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB US500 Retirement Mutual Fund Eastspring US500 RMF
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ T-ES-GCG-RMF ES-GCGRMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Eastspring Global Capital Growth Retirement Mutual Fund Eastspring Global Capital Growth RMF
RF1 กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBMRMF ES-MRMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB MONEY RETIREMENT MUTUAL FUND Eastspring Money RMF
RGN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB-ES-GINNO-RMF ES-GINNORMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING Global Innovation Retirement Mutual Fund Eastspring Global Innovation RMF
RST กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB-ES-STARTECH-RMF ES-STARTECHRMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Eastspring Star50 Chinese Technology Retirement Mutual Fund Eastspring Star50 Chinese Technology RMF
RVN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB-ES-VIETNAM-RMF ES-VIETNAMRMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual Fund Eastspring Vietnam Active Equity RMF
RGI กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBGINCOMERMF ES-GINCOMERMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Global Income Retirement Mutual Fund Eastspring Global Income RMF
RGP กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBGPROPRMF ES-GPROPRMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Global Property Retirement Mutual Fund Eastspring Global Property RMF
RGQ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBGQGRMF ES-GQGRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Global Quality Growth Retirement Mutual Fund Eastspring Global Quality Growth RMF
RJP กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBJERMF ES-JERMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Japan Equity Retirement Mutual Fund Eastspring Japan Equity RMF
RF3 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB50RMF ES-SET50RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB SET50 Retirement Mutual Fund Eastspring SET50 RMF
RAG กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBAGLRMF ES-ASIARMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING Asia Active Equity Retirement Mutual Fund Eastspring Asia Active Equity RMF
RF9 กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBBFRMF ES-BRMF กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Bond Retirement Mutual Fund Eastspring Bond RMF
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ T-SET50RMF ES-SET50RMF2 กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 2 Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund Eastspring SET50 Index RMF 2
RF2 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBEGRMF ES-EGRMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB European Growth Retirement Mutual Fund Eastspring European Growth RMF
RF7 กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBGOLDSRMF ES-GOLDSRMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Gold Singapore เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Gold Singapore Retirement Mutual Fund Eastspring Gold Singapore RMF
RF4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBPIPRMF ES-PIPFRMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Retirement Mutual Fund Eastspring Property and Infrastructure Income Plus Flexible RMF
RFV กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBTMSMVRMF ES-TMSMVRMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Thai Mid Small Minimum Variance เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Retirement Mutual Fund Eastspring Thai Mid Small Minimum Variance RMF
RGH กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ T-HealthcareRMF ES-HEALTHCARERMF กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Healthcare เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund Eastspring Global Healthcare RMF
RPS กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ T-PropertyRMF ES-PROPERTYRMF กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property Sector เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund Eastspring Property Sector RMF
RER กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ T-NERMF ES-EQRMF กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Equity Retirement Mutual Fund Eastspring Equity RMF
RGF กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ T-NFRMF ES-FIXEDRMF กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund Eastspring General Fixed Income RMF
RGR กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ T-NGRMF ES-GOVRMF กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund Eastspring Government Bonds RMF
RMR กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ T-NMIXRMF ES-MIXEDRMF กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Mixed เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund Eastspring Mixed RMF
RF5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBGRMF ES-GRMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ TMB GLOBAL BOND RETIREMENT MUTUAL FUND Eastspring Global Bond RMF
RCA กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ T-ES-ChinaA-RMF ES-CHINAARMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Eastspring China A Retirement Mutual Fund Eastspring China A RMF
RGE กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ T-GlobalEQRMF ES-GLOBALEQRMF กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund Eastspring Global Equity RMF
RBH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H TGoldRMF-H ES-GOLDRMF-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged Eastspring Gold Bullion RMF-Currency Hedged Fund
RBU กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH TGoldRMF-UH ES-GOLDRMF-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH กองทุนเปิดอีสท์สปริง ทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged Eastspring Gold Bullion RMF-Currency Unhedged Fund
RLB กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ T-LowBetaRMF ES-LOWBETARMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund Eastspring Low Beta RMF
SF3 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม T-ES-GTech-SSF ES-GTECHSSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม Thanachart Eastspring Global Technology Super Savings Fund Eastspring Global Technology SSF
SF4 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม T-ES-NF-SSF ES-FIXEDSSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม Thanachart Eastspring General Fixed Income Super Savings Fund Eastspring General Fixed Income SSF
SX1 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ T-ES-EQDSSFX ES-EQDSSFX กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra Eastspring Equity Dividend SSFX
I06 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund TMBGF ES-GF-A กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) TMB Global Bond Fund EASTSPRING GIS Global Bond Fund (Accumulation Class)
M03 กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond(ชนิดจ่ายเงินปันผล) TMBGF ES-GF-D กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond(ชนิดจ่ายเงินปันผล) กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล) TMB Global Bond Fund EASTSPRING GIS Global Bond Fund (Dividend Class)
I21 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity TMBGINFRA ES-GINFRA-A กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) TMB Global Infrastructure Equity Fund EASTSPRING Global Infrastructure Equity Fund (Accumulation Class)
M01 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity(ชนิดจ่ายเงินปันผล) TMBGINFRA ES-GINFRA-D กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity(ชนิดจ่ายเงินปันผล) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล) TMB Global Infrastructure Equity Fund EASTSPRING Global Infrastructure Equity Fund (Dividend Class)
I30 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond TMB-ES-GSBOND ES-GSBOND-A กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund EASTSPRING Global Smart Bond Fund (Accumulation Class)
M02 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดจ่ายเงินปันผล) TMB-ES-GSBOND ES-GSBOND-D กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond(ชนิดจ่ายเงินปันผล) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดจ่ายเงินปันผล) TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund EASTSPRING Global Smart Bond Fund (Dividend Class)
I32 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth TMB-ES-GCG ES-GCG-A กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดสะสมมูลค่า) TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund EASTSPRING Global Capital Growth Fund (Accumulation Class)
SF6 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth(ชนิดเพื่อการออม) TMB-ES-GCG ES-GCG-SSF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth(ชนิดเพื่อการออม) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดเพื่อการออม) TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund EASTSPRING Global Capital Growth Fund (Super Savings Class)
I33 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation TMB-ES-GINNO ES-GINNO-A กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) TMB EASTSPRING Global Innovation Fund EASTSPRING Global Innovation Fund (Accumulation Class)
SF7 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation(ชนิดเพื่อการออม) TMB-ES-GINNO ES-GINNO-SSF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation(ชนิดเพื่อการออม) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดเพื่อการออม) TMB EASTSPRING Global Innovation Fund EASTSPRING Global Innovation Fund (Super Savings Class)
I41 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity ES-INDONESIA ES-INDONESIA กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity EASTSPRING Indonesia Active Equity Fund EASTSPRING Indonesia Active Equity Fund
I46 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income ES-GAINCOME ES-GAINCOME กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income EASTSPRING Global Multi Asset Income Fund EASTSPRING Global Multi Asset Income Fund