EastspringInvestments

ยินดีต้อนรับสู่

Eastspring Investments

เพื่อผสานพลังความรู้ความเชี่ยวชาญในการลงทุน และยกระดับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีให้กับท่าน TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring ได้ดำเนินการรวมกิจการเป็นหนึ่งเดียว และดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป


เราขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเราด้วยดีเสมอมา


เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการลงทุน จากการผสานความเชี่ยวชาญ รู้สึกเรื่องการลงทุนของไทยและสากลเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้อย่างที่ท่านต้องการ


เพื่อให้การควบรวมระบบของสองบริษัทเสร็จสมบูรณ์และพร้อมให้บริการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

  • บริษัทฯ จะยกเลิกให้บริการ Thanachart Fund Online ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถใช้งานบนระบบ Fundlink Online ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  • บริษัทฯ จำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวสำหรับ Fundlink Online ในช่วงนอกเวลาทำการของบริษัท ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 24.00 น. เพื่อเชื่อมต่อระบบของสองบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งท่านจะได้พบกับ Fundlink Online โฉมใหม่ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ทั้งนี้ในกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ท่านจะสามารถทำรายการสับเปลี่ยนทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
  • ระหว่างวันที่ 11 - 24 กรกฎาคม 2565 ท่านยังคงสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระหว่างกองทุนเดิมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หรือ ระหว่างกองทุนเดิมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ได้เท่านั้น

รู้จัก Eastspring Investments

ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลก


Eastspring Investments เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดเอเชียและตลาดโลกอย่างลึกซึ้ง มากกว่า 25 ปี บริษัทมีสำนักงานสาขา ในตลาดเอเชีย จำนวน 11 แห่ง และสำนักงานสนับสนุนการขายสินทรัพย์ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป โดยมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า 258 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ *โดยกระจาย การลงทุนอยู่ในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือกต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณ และโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของผู้ลงทุน


ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ที่ดีและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน โดยสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือ รางวัลระดับโลก ที่เราได้รับมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขา


*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รู้จัก Eastspring Investments

ในประเทศไทย


Eastspring Investments เริ่มวางรากฐานในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 จากการเข้าถือหุ้น 65% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และในเดือนธันวาคมปี 2562 ก็ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) ในสัดส่วน 50.1%


การควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกันในครั้งนี้ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 7.1% และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ 394,000 ล้านบาท* ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จและวางรากฐานของ Eastspring Investments ในไทยได้อย่างมั่นคง


สำหรับ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring นั้น เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยาวนานเกือบ 30 ปี โดยในส่วนของ Thanachart Fund Eastspring นั้น มีจุดแข็งด้านการลงทุนเชิงรุกในหุ้น สินทรัพย์ผสม ตลาดเงิน และตราสารหนี้โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิดและเน้นความต้องการของผู้ลงทุนเป็นศูนย์กลางเสมอมา ในขณะที่ TMBAM Eastspring ก็โดดเด่นด้านการลงทุนเชิงรับในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ พร้อมด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการการลงทุน


ด้วยจุดแข็งของทั้งสองบริษัท รวมกับความแข็งแกร่งระดับสากลของ Eastspring Investments ส่งผลให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในตลาดการลงทุนไทย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกที่สามารถเพิ่มโอกาส และศักยภาพการลงทุนในกับผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง


*ข้อมูลจาก AIMC ณ มีนาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบ และปรับรูปแบบการให้บริการบางส่วน เพื่อให้ขั้นตอนและรายละเอียดในการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกัน โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการใช้บริการ ดังนี้


รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและการให้บริการที่ควรทราบ


เดิม
ใหม่

ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู่บริษัท

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์ติดต่อ

02-838-1800

02-126-8300

02-838-1800

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consulting Center)

1725

02-126-8399

1725
บริการและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น


ลูกค้า TMBAM Eastspring
ลูกค้า Thanachart Fund Eastspring

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน (unit holder / CIS)

ท่านยังคงใช้เลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ท่านยังคงใช้เลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ยกเว้น : ลูกค้าที่มีหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนซ้ํากับ TMBAM Eastspring บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใหม่ให้ท่านทราบ ลูกค้าที่เปิดบัญชี ผ่านธนาคารทีทีบีและมีการลงทุนในกองทุนของทั้ง 2 บริษัท ภายใต้เลข PT เดียวกัน บริษัทจะยืดเลขที่ผู้ถือหน่วยของ TMBAM Eastspring เป็นหลักเพื่อใช้อ้างอิง แต่ทั้งนี้ จะไม่กระทบกับการทําธุรกรรมใดๆ ที่ธนาคารทั้งสิ้น

สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ผ่านธนาคารทีทีบี และมีการลงทุนในกองทุน ของทั้งสองบริษัท

หากท่านเข้าใช้บริการระบบ Fundlink online

ระบบจะแสดงข้อมูลพอร์ตการลงทุนของ Thanachart Fund Eastspring

อยู่ในเลขผู้ถือหน่วยลงทุนของ TMBAM Eastspring ของท่านด้วย

ทั้งนี้ สําหรับบัญชีรับเงินภายใต้เลข PT เดียวกัน บริษัทจะยึดบัญชีรับเงิน และ Customer profile ของ TMBAM Eastspring เป็นหลักแต่หากว่าไม่มีการระบุบัญชีรับเงินภายใต้ TMBAM Eastspring บริษัทจะนําเอาบัญชีรับเงินภายใต้ Thanachart Fund Eastspring มาใช้แทน

ชื่อกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนต่าง ๆ

บริษัทจะยังคงใช้ชื่อกองทุนเดิมจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

เอกสารและแบบฟอร์มในการทำรายการ

เอกสารและแบบฟอร์มในการทำรายการต่างๆ จะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริการจากศูนย์ที่ปรึกษา การลงทุน (Investment Consulting Center)

ยังคงรองรับบริการ และการทําธุรกรรม ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ได้เหมือนเดิม สําหรับบัญชีเดี่ยวบุคคลธรรมดา

เพิ่มบริการธุรกรรม ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ สําหรับบัญชีเดี่ยวบุคคลธรรมดา

การใช้งานบริการ ออนไลน์

ผู้ที่ใช้บริการ Fundlink Online ยังสามารถเข้าใช้บริการด้วย username และ password เดิม ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะยกเลิกการใช้งานระบบ Thanachart Fund Online ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าใช้บริการ Fundlink Online แทน โดยการยืนยันตัวตนด้วย username และ password เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้าง login ใหม่ในระบบ FundLink Online


สำหรับลูกค้า TMBAM Eastspring

หมดกังวล! และมั่นใจได้ว่าท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของเราได้เช่นเดิม


สำหรับลูกค้า Thanachart Fund Eastspring

มั่นใจได้ว่าท่านยังคงทำธุรกรรม กับ บริษัทได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

เพียงยืนยันตัวตนผ่านระบบ fundlink online

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป